Werkingssubsidie

Elke erkende sociaal-culturele vereniging kan een werkingssubsidie krijgen. Deze wordt toegekend op basis van de activiteiten die zij ontwikkelen in het voorbije werkjaar, dat loopt van januari tot december. Activiteiten met een uitgesproken commercieel karakter komen echter niet in aanmerking.

Verdeling

Voor de werkingssubsidie wordt 70% van het totaal begrote subsidiebedrag gereserveerd.

De werkingssubsidie wordt verdeeld op basis van een puntenstelsel. Hierdoor krijgt een activiteit een aantal punten volgens de aard van die activiteit.

De waarde van een punt wordt bepaald door het totale bedrag van de werkingssubsidie te delen door het totale aantal behaalde punten van alle verenigingen samen. De uitkomst van deze deling is de waarde van één punt.

Iedere sociaal-culturele vereniging krijgt een subsidie toegekend ter waarde van het aantal punten dat zij heeft behaald.

Aanvraag

Een aanvraag voor werkingssubsidie wordt verwerkt op het einde van het werkjaar.

Hiervoor vult de vereniging een evaluatieformulier in, waarop zijzelf haar puntentotaal bepaalt.

Bij het evaluatieformulier voegt de vereniging:

  • een activiteitenverslag op de daartoe bestemde formulieren
  • alle mogelijke materiaal(o.a. uitnodigingen, affiches, folders, krantenknipsels, tijdschrift, lijst bestuursleden, aankondiging in het infoblad,..) dat bewijzen aanbrengt voor de vermelde activiteiten.