Waarderingstoelage

De gemeente verleent, onder de voorwaarden van het gemeentelijk reglement, een toelage aan de volwassen personen die één of beide bejaarde of gehandicapte ouder(s) of grootouder(s) thuis verzorgen, dit als waardering voor de bijzondere inspanningen die hiervoor vereist zijn.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze toelage moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

  1. De aanvrager of zijn/haar echtgeno(o)t(e) moet zich daadwerkelijk inlaten met de verzorging van de ouder(s) of grootouder(s) en gedomicilieerd zijn in de gemeente Meulebeke.

  2. De thuisverzorgde ouder moet voldoen aan één van volgende criteria:
    a) per 1 januari van het jaar waarin de aanvraag gebeurt de leeftijd van ten volle 80 jaar bereikt hebben; ofwel
    b)een geldig attest kunnen voorleggen afgeleverd door FOD Sociale Zekerheid van erkenning van een verminderde zelfredzaamheid van minimum 12 punten.

  3. De periode van inwoning moet voor het eerste en het laatste jaar van de inwoning minstens 3 maand belopen.

  4. De thuisverzorgde (groot)ouder moet deel uitmaken van het gezin. Dit moet blijken uit een nazicht van de samenstelling van het gezin in het bevolkingsregister van de gemeente Meulebeke.

Procedure

De aanvragen tot het bekomen van voormelde toelage dienen bij het college van burgemeester en schepenen schriftelijk te worden ingediend op het voorziene aanvraagformulier.

Wat meebrengen

De jaarlijkse waarderingstoelage bedraagt 150 euro per opgenomen ouder of grootouder.

Kostprijs

De jaarlijkse waarderingstoelage bedraagt 150 euro per opgenomen ouder of grootouder.

Wettekst

Gemeentelijk reglement waarderingstoelage van 28 mei 2014.