Verwarmingstoelage

Wat?

De toelage is een tussenkomst van het OCMW die wordt gegeven aan personen en gezinnen die verwarmen met huisbrandolie of stookolie, verwarmingspetroleum (type c) of bulkpropaangas.
Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe u behoort.

Voor wie?

  • Categorie 1: Personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen lager of gelijk is aan €18 730,66 verhoogd met €3 467,55 per persoon ten laste.
  • Categorie 2: Personen met een laag inkomen. Het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan €18 730,66 verhoogd met € 3 467,55 per persoon ten laste.
  • Categorie 3: Personen met een schuldenoverlast: die een collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling genieten en die de verwarmingsfaktuur niet kunnen betalen.

Hoe aanvragen?

Binnen de 60 dagen na de levering aan het onthaal in het Sociaal Huis.

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart
  • Factuur
  • Document met het nummer van je bank- of postrekening
  • Voor categorie 3: de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de schuldbemiddelaar.

Extra informatie