Verbintenis tot tenlasteneming

Niet-Europeanen die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken en een kort bezoek brengen aan België, zonder er zich te willen vestigen, moeten een ‘verbintenis tot tenlasteneming’ voorleggen. Dit vergt een gewettigde handtekening van de ‘garantsteller’.

Procedure

De persoon die de verbintenis ondertekent (de garant) moet Belg zijn of gemachtigd om voor onbepaalde duur in België te verblijven en over voldoende financiële middelen beschikken om eventuele kosten van medische verzorging, verblijf en repatriëring te kunnen dekken.

De garant dient mee te delen aan de dienst Burgerzaken of de vreemdeling al dan niet visumplichtig is en waar de visumaanvraag zal worden ingediend. De garant dient tevens identiteitskaart en bewijs van voldoende financiële middelen mee te brengen.

Daarna zal de handtekening van de garant bij de dienst Burgerzaken gewettigd worden waarna het formulier met de vereiste documenten (kopie identiteitskaart en bewijs van voldoende financiële middelen) wordt voorgelegd aan de dienst Vreemdelingenzaken en/of de Belgische diplomatieke of consulaire post in het buitenland of de diplomatieke of consulaire post in het buitenland die België vertegenwoordigt.

Bijkomende info

U kan het formulier voor een tenlasteneming downloaden door op formulier 3bis te klikken.

Deel 1 van het formulier moet vooraf volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend worden door de garant.