Verbeteringspremie

De gemeente verleent onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere eigenaars, huurders of vruchtgebruikers van verbeterbare woningen, gelegen op haar grondgebied.

Voorwaarden

De voorwaarden waaraan moet voldaan worden voor het verkrijgen van de verbeteringspremie zijn beschreven in het gemeentelijk reglement hierbij gevoegd.

Procedure

De aanvraag wordt steeds ingediend na de uitvoering van de werkzaamheden waarvoor de verbeteringspremie wordt aangevraagd, bij middel van het daartoe beschikbaar gesteld formulier, tegen ontvangstbewijs, bij de Woonwinkel, t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Markt 1, 8760 Meulebeke. De datum op het ontvangstbewijs geldt als aanvraagdatum. Bij de aanvraag zijn de kopieën gevoegd van alle facturen, op naam van de aanvrager, zowel van de aangekochte materialen als voor de door geregistreerde aannemers uitgevoerde werkzaamheden. Facturen mogen op aanvraagdatum maximum 2 jaar oud zijn.
Bij het aanvraagformulier worden aanvullende foto’s gevoegd die de toestand van voor en na de werken, waarvoor een betoelaging wordt aangevraagd, duiden. Dit ter staving en controle van het dossier.

Wat meebrengen

Zie gemeentelijk reglement.

Kostprijs

De verbeteringspremie bedraagt 20% van de kostprijs van de uitgevoerde werken of uitrustingen, BTW niet-inbegrepen, met een maximum van 1.000,00 euro.

Wettekst

Reglement gemeentelijke verbeteringspremie van 20 december 2017.