Verbetering verkeersveiligheid op de N399 (Randweg met kruispunt Nijverheidsstraat) in Meulebeke

Gepubliceerd opdonderdag 13 jun 2024 om 13:00

De gemeente Meulebeke kondigt belangrijke verkeersveiligheidsmaatregelen aan op het kruispunt van de N399 met de Nijverheidstraat. De geplande verbeteringen omvatten de installatie van driekleurige verkeerslichten en de aanleg van een rechtsafslaande strook op de N399 richting Nijverheidstraat. Deze maatregelen zijn erop gericht de verkeersveiligheid in het gebied aanzienlijk te verbeteren, vooral met het oog op het zware vrachtverkeer dat de afslag naar de Nijverheidstraat maakt.

Breder fietspad en slimme verkeerslichten

In het kader van een toekomstig fietsfondsdossier die de gemeente Meulebeke zal indienen bij de provincie West-Vlaanderen, wordt het dubbelrichtingfietspad aan de zuidzijde alvast verbreed tot 3 meter. Het huidige westelijk gerichte fietspad wordt hierdoor vervangen. Om de veiligheid van fietsers te waarborgen, worden slimme verkeerslichten geïnstalleerd die afgestemd zijn op het fietsverkeer, zodat fietsers veilig de Nijverheidstraat kunnen oversteken.


Aanleiding en achtergrond

De noodzaak voor deze aanpassingen is ontstaan na een reeks ongevallen in 2021, waarbij de N399 als zwaartepunt werd geïdentificeerd. Op een eerste kritiek punt ter hoogte van de Baronielaan, werden reeds maatregelen getroffen door de aanleg van een fietsoversteekplaats met vluchtheuvel en extra openbare verlichting. Het meest recente incident, een zwaar ongeval op 3 maart 2022, onderstreepte de urgentie voor verdere aanpassingen op de N399 ter hoogte van de Nijverheidsstraat.
De aanvraag voor deze maatregelen werd door de gemeente Meulebeke ingediend bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op 1 april 2022, specifiek gericht op dringende aanpassingen op de gewestwegen die de gemeente doorkruisen.


Uitvoering en financiering

Na uitvoerig overleg op 8 februari 2023, is besloten om door te gaan met de voorgestelde maatregelen. Naast de nieuwe verkeerslichten en de bredere fietspaden, zal de rijweg licht worden verschoven en zal een nieuwe toplaag worden aangebracht om de markeringen aan te passen. Ook zal langs de Randweg nieuwe openbare verlichting worden geïnstalleerd.
Deze verbeteringen zijn mede mogelijk gemaakt door financiering van het AWV. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door aannemer Tibergyn NV vanaf 9 september 2024 en zullen 2 maanden duren.


Verkeerscirculatie en centrumvernieuwing

Deze aanpassingen passen binnen de bredere visie van de gemeente Meulebeke om zwaar verkeer uit het centrum te weren. Door de verbeteringen aan de N399 wordt deze route een belangrijker onderdeel in het kader van de centrumvernieuwing, waardoor doorgaand verkeer het centrum zal vermijden en de leefbaarheid zal toenemen.
Met deze ingreep wordt eveneens tegemoetgekomen aan de wens van de inwoners en het bestuur van fusiepartner Tielt om een verkeersveiligere omgeving in het centrum van stad Tielt te creëren door een tonnagebeperking in te voeren.