Vaccinatiecentrum Tielt

Artikel 1 –Doel

Dit reglement regelt het vervoer van en naar het vaccinatiecentrum voor mensen die problemen ondervinden om zich te verplaatsen en niet in aanmerking komen voor een vaccinatie via de mobiele vaccinatieteams of thuisvaccinatie.Dit vervoer wordt georganiseerd binnen de structuur en modaliteiten van de dienstverlening van de MinderMobielen Centrale.

Het vervoer wordt verzorgd door vrijwillige chauffeurs die op bepaalde uren of dagen beschikbaar zijn en die met hun eigen wagen rijden. Andere aangepaste vervoersmiddelen (bv minibus met rolstoellift) kunnen hiervoor eveneens ingezet worden.

Artikel 2 –Doelgroep en voorwaarden

De tussenkomst is voor inwoners van de gemeente Meulebeke die voldoen aan volgende voorwaarden:

•Ingeschreven zijn in het bevolkings–of vreemdelingenregister van de gemeente Meulebeke
•Minder mobiel zijn: dit wil zeggen dat zij verplaatsingsproblemen hebben omwille van ouderdom, ziekte of handicap of zich in een sociale noodsituatie bevinden en binnen het eigen netwerk geen mogelijkheid heeft zich te verplaatsen.
•Uitgesloten zijn van vaccinatie door het mobiele vaccinatieteam of thuisvaccinatieDe verwijzing naar een leeftijds-en/of inkomensdrempel vervalt. Het is de bedoeling een heel laagdrempelig systeem te hebben dat geen administratieve overlast bezorgt.

Artikel 3 –Aanvraag

Alle aanvragen voor een rit dienen via de centrale te gebeuren tijdens de kantooruren. Ritten die niet geregistreerd staan in het rittenboek van de centrale zijn niet verzekerd.Ritten worden minstens 2 werkdagen op voorhand aangevraagd.

Bij een ritaanvraag wordt duidelijk afgesproken dat het om vervoer van en naar een vaccinatiecentrum is en wordt naam, adres, dag en uur vastgesteld en wordt aangegeven of er al dan niet een begeleider meegaat.

Artikel 4 –Prijs

De prijs voor een rit van en naar het vaccinatiecentrum is een vast bedrag van € 10.De gebruiker betaalt na afloop van de rit onmiddellijk en rechtstreeks aan de chauffeur een vast bedrag van € 5. In dit bedrag is het lidgeld van de gebruiker begrepen.

Wanneer er meer dan één gebruiker meerijdt betaalt iedere gebruiker het bedrag van € 5 aan de chauffeur. De chauffeur krijgt voor elke rit van en naar het vaccinatiecentrum naast de € 5 van de gebruiker, eveneens € 5 via het lokaal bestuur. Het bedrag wordt op de rekening van de chauffeur gestort. Er wordt geen rekening gehouden met wachttijden en eventuele vergoeding voor wachttijden. Dit om eenvormigheid en duidelijkheid te creëren.

Artikel 5 -Werking

Annulering van een rit moet tijdig gebeuren, dwz. ten laatste 1 dag voor de vaccinatie. Bij laattijdige annulering is de vergoeding van € 5 verschuldigd aan de chauffeur.Chauffeurs kunnen indien nodig ingezet worden voor verplaatsing in gebouwen van het vaccinatiecentrum.

Artikel 6 –Verzekering

Tijdens het vervoer is de gebruiker gedekt door een bijkomende verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.Een begeleider van de gebruiker kan gratis meerijden indien dit vooraf aan de centrale werd doorgegeven. Begeleiders die geen lid zijn van de MMC, zijn niet gedekt door de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

Artikel 7 –Privacy

De gebruiker geeft toestemming om de gevraagde persoons- en andere gegevens te verwerken voor:

•de organisatie van de Mindermobielencentrale
•de cliëntadministratie
•de hulpverlening
•de facturatie
•het ontwikkelen van het beleid (onderzoek en analyse)
•de naleving van andere wet-en regelgeving.
•het behandelen van geschillen

Deze toestemming kan te allen tijde worden terug ingetrokken door een eenvoudig verzoek te sturen naar info@meulebeke.be. Voor meer informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen we u graag naar onze privacyverklaring.

Artikel 8 –Inwerkingtreding en uitvoering

Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 april 2021.