Tussenkomst in kosten afkoppeling en keuring bij afkoppelen hemel- en afvalwater

De gemeente verleent een tussenkomst in de kosten van de afkoppelings-deskundige en keuring bij afkoppeling van hemel- en afvalwater bij de aanleg van een gescheiden riolering.

De tussenkomst wordt toegekend in het kader van de afkoppeling van hemel- en afvalwater bij de aanleg van een gescheiden riolering zoals vastgesteld bij het gemeentelijk reglement van de gemeenteraad van 11 februari 2015 betreffende de afkoppeling van hemel- en afvalwater bij de aanleg van een gescheiden riolering.

De afkoppelingsdeskundige wordt door het college van burgemeester en schepenen aangesteld en informeert de bewoners, maakt het afkoppelingsplan, de kostenraming, controleert de uitvoering van de afkoppelingswerken. De tussenkomst bestaat erin dat de kosten voor de afkoppelingsdeskundige worden ten laste genomen van de gemeente.

De keurder wordt door het college van burgemeester en schepenen aangesteld om de keuring uit te voeren van de afkoppeling. De tussenkomst bestaat erin dat de kosten voor de keurder worden ten laste genomen van de gemeente.

De facturen voor deze werken worden rechtstreeks aan de gemeente overgemaakt en door de gemeente betaald, in plaats van een terugbetaling door de gemeente van de door de burger betaalde facturen.

Voorwaarden

De gemeentelijke tussenkomst is afhankelijk van de datum van de verleende bouwvergunning en wordt als volgt toegekend :

  • Gebouwen met een bouwvergunning van vóór 1 februari 2005: recht op tussenkomst voor afkoppelingsdeskundige en keurder.
  • Gebouwen met een bouwvergunning vanaf 1 februari 2005 tot en met 30 juni 2011 : recht op tussenkomst voor keurder.
  • Gebouwen met een bouwvergunning vanaf 1 juli 2011 en later: geen recht op tussenkomst.

Er dient voldaan te zijn aan de volgende voorwaarden:

  • De installatie dient te voldoen aan het gemeentelijk reglement van de gemeenteraad van heden betreffende de afkoppeling van hemel- en afvalwater bij de aanleg van een gescheiden riolering.
  • De afkoppeling wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen en onder toezicht van de afkoppelingsdeskundige en keurder.
  • De tussenkomst is eenmalig en de tussenkomst van de kosten voor de keuring is geldig op voorwaarde van een gunstige keuring. Dit betekent dat geen tussenkomst wordt verleend bij een ongunstige keuring of een gunstige tweede (of latere) keuring na een eerste ongunstige keuring.

Procedure

Na het aanleggen van het gescheiden afvoersysteem maakt de afkoppelingsdeskundige en/of keurder de facturen van de afkoppelingsdeskundige en/of afkoppelingswerken over aan het gemeentebestuur.
Deze facturen worden nagezien en rechtstreeks door de gemeente betaald, in plaats van een terugbetaling door de gemeente van de door de burger betaalde facturen.

Wettekst

Gemeentelijk reglement betreffende de tussenkomst in de kosten van de afkoppelings-deskundige en keuring bij afkoppeling van hemel- en afvalwater bij de aanleg van een gescheiden riolering van 11 mei 2016.