Tussenkomst duurzaam verharden toegangswegen

De gemeente verleent aan de eigenaars of gebruikers van een toegangsweg, gelegen op het grondgebied van de gemeente, een gemeentelijke tussenkomst per lopende meter uitgevoerde duurzame verharding van de toegangsweg.

De toegangsweg moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente.
De aanvragende eigenaar of gebruiker heeft zijn hoofdverblijfplaats of maatschappelijke zetel in de gemeente.

Uitzonderingen

Vallen niet onder toepassing van onderhavig reglement:

 • De werken aan koeren of hofplaatsen;
 • Indien er twee toegangswegen bestaan dan komt er slechts één voor subsidiëring in aanmerking.

Procedure

De toelage is afhankelijk van volgende formaliteiten:

 1. De toelage wordt schriftelijk aangevraagd met bijhorend liggingsplan en met vermelding van het aantal lopende meter aan te brengen verharding aan het college van burgemeester en schepenen. Indien er meerdere bewoners/eigenaars zijn, dient een onderling akkoord met vermelding van de onderlinge verhoudingen (d.w.z. het aantal meter per aanvrager) bezorgd te worden aan het college van burgemeester en schepenen.
 2. De werken mogen slechts aangevangen worden na ontvangst van de schriftelijke toezegging van het college van burgemeester en schepenen van de betoelaging van het opgegeven aantal lopende meter verharding. Dit gebeurt na een plaatsbezoek door een ambtenaar aangeduid door het college van burgemeester en schepenen.
 3. De werken of leveringen geschieden op last van de aanvrager door aannemers, uitgezonderd bij steenslagverharding of steenslagopvulling. De levering van de steenslag en de uitvoering van de werken voor steenslagverharding of steenslagopvulling gebeurt door de gemeentelijke diensten en/of door een door het college van burgemeester en schepenen aangestelde firma.
 4. Door het aanvragen van de toelage verklaren de aanvrager zich akkoord met toezicht en controle van een ambtenaar aangeduid door het college van burgemeester en schepenen.

De uitbetaling van de toelage voorzien voor bitumineuze verharding, beton verharding en grasbetontegels wordt gedaan op voorlegging van een kopie van de facturen, het bewijs van betaling en een controle-attest opgesteld door een ambtenaar aangeduid door het college van burgemeester en schepenen.

De tussenkomst voorzien voor steenslagverharding of steenslagopvulling wordt als volgt geregeld:

 • Voor aanvang van de werken wordt door een ambtenaar aangeduid door het college van burgemeester en schepenen een prijsraming voor de werken opgemaakt en voorgelegd aan de aanvrager;
 • Bij akkoord van de aanvrager worden de werken voor steenslagverharding of steenslagopvulling uitgevoerd door de gemeentelijke diensten en/of door een door het college van burgemeester en schepenen aangestelde firma;
 • Na uitvoering van de werken worden de leveringen en werken gefactureerd aan de aanvrager;
 • De aanvrager dient deze factuur te betalen binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur;
 • Na betaling van de factuur wordt de toelage voorzien in artikel 6 (ten bedrage van 50% van de leveringen en werken) uitbetaald aan de aanvrager.

Kostprijs

 1. Een toelage van 15,00 euro per lopende meter wordt toegekend aan de eigenaars of gebruikers van bedrijven en afgelegen woningen, die de toegangsweg vanaf de openbare weg tot aan de woning of het bedrijf voorzien van een bitumineuze verharding (asfalt).
  De toelage wordt enkel verleend voor woningen of bedrijfszetels die minstens 20 meter van de openbare weg verwijderd zijn, en mits de toegangsweg een minimum breedte heeft van 2,50 meter.
 2. Een toelage van 25,00 euro per lopende meter wordt toegekend aan de eigenaars of gebruikers van bedrijven en afgelegen woningen, die de toegangsweg vanaf de openbare weg tot aan de woning of het bedrijf voorzien van een beton verharding.
  De toelage wordt enkel verleend voor woningen of bedrijfszetels die minstens 20 meter van de openbare weg verwijderd zijn, en mits de toegangsweg een minimum breedte heeft van 2,50 meter.
 3. Een toelage van 20,00 euro per lopende meter wordt toegekend aan de eigenaars of gebruikers van bedrijven en afgelegen woningen, die de toegangsweg vanaf de openbare weg tot aan de woning of het bedrijf voorzien van een verharding met grasbetontegels.
  De toelage wordt enkel verleend voor woningen of bedrijfszetels die minstens 20 meter van de openbare weg verwijderd zijn, en mits de toegangsweg een minimum breedte heeft van 2,50 meter. De grasbetontegels moeten in twee parallelle stroken (met een minimale breedte per strook van 60cm) worden aangelegd op een ondergrond van gestabiliseerd zand. Het aantal lopende meter is de lengte van de slag voorzien in een dubbele rij grasbetontegels.
 4. Een toelage, zijnde een tussenkomst van 50%, wordt toegekend aan de eigenaars of gebruikers van bedrijven en afgelegen woningen, die de toegangsweg vanaf de openbare weg tot aan de woning of het bedrijf door de gemeente laten uitrusten of laten herstellen met een steenslag verharding of steenslag opvulling. De levering van de steenslag en de uitvoering van de werken gebeurt door de gemeentelijke diensten en/of door een door het college van burgemeester en schepenen aangestelde firma. De toelage, zijnde de tussenkomst van 50% wordt berekend op de totale kost van de desbetreffende leveringen en werken.

De toelage is beperkt tot maximum het bedrag van de voorgelegde betaalde factuur (inclusief BTW).
De tussenkomst voorzien voor steenslag verharding of steenslag opvulling wordt berekend op de totale kost van de desbetreffende leveringen en werken.

Wettekst

Reglement gemeentelijke tussenkomst in het duurzaam verharden van toegangswegen van 15 april 2021.

Extra info

De toelage voorzien voor steenslagverharding kan slechts om de drie jaar worden toegekend, de toelage voorzien voor grasbetontegels kan slechts om de 15 jaar worden toegekend en de toelage voorzien in de artikels 3 en 4 (bitumineuze verharding en beton verharding) is éénmalig per toegangsweg.

Het onderhoud van de met gemeentetoelage verharde toegangswegen valt volledig ten laste van om het even welke eigenaar, huurder/pachter of gebruiker die het onroerend goed beheert of exploiteert.