Toelage groenbemesting

De gemeente verleent aan de Meulebeekse land- en tuinbouwers een toelage voor het inzaaien van groenbemesters op gronden gelegen in Meulebeke.

Voorwaarden

Voor de aanmoedigingspremie komen in aanmerking: alle Meulebeekse land- en tuinbouwers die een groenbemester inzaaien op gronden gelegen in de gemeente Meulebeke.

De groenbemester wordt gezaaid voor 15 november en moet minstens tot 15 februari op het veld behouden blijven. Onder groenbemester wordt verstaan: graszaad, wikken, gele mosterd, snijrogge, klaver,... Inzaaien van blijvend grasland komt niet in aanmerking.

Procedure

Voor het verkrijgen van deze toelage dient de land- of tuinbouwer volgende formaliteiten te vervullen:

  • voor 30 november een schriftelijke aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen met het hierbij gevoegd aanvraagformulier;
  • deze aanvraag dient vergezeld te worden van een kopie van de factuur waarbij de groenbemesters werden aangekocht;
  • kopie van de luchtfoto, nodig voor de oppervlakteaangifte, met aanduiding van de ingezaaide percelen.

Kostprijs

Er wordt een aanmoedigingspremie toegekend van 25,00 euro per ha voor het inzaaien van groenbemesters, met een max. van 10 ha per bedrijf.

Wettekst

Reglement gemeentelijke toelage groenbemesting van 10 april 2019.