Toelage aan gastgezinnen

De gemeente verleent aan elk Meulebeeks gastgezin een jaarlijkse toelage voor de opvang van binnenlandse en/of buitenlandse kansarme kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Voorwaarden

Elk gezin moet minimum 1 week (aaneensluitend) per jaar fungeren als gastgezin. Verblijf met overnachtingen tijdens de opvangperiode op andere plaatsen dan de woonplaats van het gastgezin komen niet in aanmerking.

De opvang van kinderen of jongeren in een gastgezin gebeurt via een sociale organisatie of groepering die de kans tot opvang regelde.

Uitzonderingen

Adoptie- en pleegkinderen geven geen aanleiding tot subsidie.

Procedure

Het ingevulde aanvraagformulier moet samen met de gevraagde bewijsstukken voor 1 december worden ingediend bij de sociale dienst van de gemeente.

Wat meebrengen

  1. het ingevulde aanvraagformulier;
  2. attest van goed gedrag en zeden (model 2) van de volwassen gezinsleden;
  3. attest van de sociale organisatie waarop het gastgezin beroep deed met vermelding van het aantal opvangdagen.

Kostprijs

De toelage bedraagt 5 euro per overnachting, ongeacht het aantal kinderen of jongeren dat wordt opgevangen. De maximale toelage per woonadres bedraagt 200 euro per jaar.

Wettekst

Gemeentelijk reglement voor de toelage aan gastgezinnen van 9 februari 2011.