Subsidie voor zwerfvuilopruimacties

Er kan aan de verenigingen, scholen en groeperingen die een werking hebben op het grondgebied van de gemeente Meulebeke een subsidie voor het opruimen van zwerfvuil worden toegekend onder de voorwaarden van het gemeentelijk reglement.

Uitzonderingen

Opruimacties na privé-manifestaties of op private terreinen komen niet in aanmerking voor subsidie.

Procedure

Het gemeentebestuur van Meulebeke stelt een knelpuntenlijst ter beschikking waarop de bermen en open ruimten aangeduid staan die in aanmerking komen. Tijdens het werkjaar van de overeenkomst dienen twee zwerfvuilacties georganiseerd te worden.  Eén zwerfvuilactie wordt georganiseerd in het najaar (oktober) en één in het voorjaar (april). Er moeten minstens 2 deelnemers van de vereniging, school of groepering deelnemen aan de opruimactie in het kader van de maand van de netheid (maart). De aanvraag dient ten laatste tegen 30 september ingediend te worden bij het college van burgemeester en schepenen met het daartie voorzien aanvraagformulier.

Er dient minimum 1 knelpunt aangepakt te worden. De groepering dient voor die activiteit zelf in te staan voor een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derden en lichamelijke ongevallen van de deelnemers. Alle afval ingezameld op de zwerfvuilactie wordt selectief ingezameld. Bij niet selectieve inzameling kan de subsidie geweigerd worden. Indien gewenst, kan een opkuispakket bekomen worden bij het gemeentebestuur. De ingezamelde fracties worden op een door de groepering aangeduide plaats verzameld en zullen daarna door het gemeentebestuur worden opgehaald en verwijderd.

Kostprijs

Er wordt een subsidie verleend van 150 euro per jaar per groepering indien voldaan wordt aan alle voorwaarden vermeld in dit gemeentelijk subsidiereglement.

Wettekst

Gemeentelijk reglement voor de subsidie voor zwerfvuilopruimacties van 19 maart 2008 en aangepast op 08 juli 2009.

Extra info

Er dient minimum 1 knelpunt aangepakt te worden. De groepering dient voor die activiteit zelf in te staan voor een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derden en lichamelijke ongevallen van de deelnemers. Alle afval ingezameld op de zwerfvuilactie wordt selectief ingezameld. Bij niet selectieve inzameling kan de subsidie geweigerd worden. Indien gewenst, kan een opkuispakket bekomen worden bij het gemeentebestuur. De ingezamelde fracties worden op een door de groepering aangeduide plaats verzameld en zullen daarna door het gemeentebestuur worden opgehaald en verwijderd.

De overeenkomst geldt voor één werkjaar, van 1 september tot 31 augustus.