Subsidie verwijderen of opvullen stookolietank

De gemeente verleent een subsidie voor het verwijderen of opvullen van buiten gebruik gestelde ondergrondse, huishoudelijke, stookolietanks.

Voorwaarden

De buiten gebruik gestelde stookolietank moet gelegen zijn op grondgebied van de gemeente Meulebeke.

De stookolietank behoorde bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt.

De tank mag uitsluitend in gebruik zijn geweest voor de opslag van stookolie. De maximale inhoud van de tank bedraagt 10.000 liter.

Het verwijderen omvat: Het leegpompen, reinigen en verwijderen van de tank, onverminderd de bepalingen van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en zijn uitvoeringsbesluiten;

Bij materiële onmogelijkheid tot verwijderen moet worden overgegaan tot opvulling. Dit omvat het leegpompen, reinigen en opvullen van de tank met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal.

Het verwijderen of opvullen gebeurt of gebeurde onder toezicht van een erkend technicus of milieudeskundige, zoals bedoeld in art. 6.5.6.3 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.

De aanvraag dient te gebeuren binnen de zes maanden na datum van de factuur van de verwijdering of opvulling van de ondergrondse tank.

Procedure

Het ingevuld aanvraagformulier wordt samen met de nodige bewijsstukken ingediend bij de gemeentelijke milieudienst.

Wat meebrengen

Om aanspraak te kunnen maken op de subsidie dienen de volgende stukken te worden voorgelegd door de aanvrager:

  • Een afschrift van het erkenningsbewijs van de erkende technicus, zoals bedoeld in art.6.5.6.3 van het besluit van de Vlaamse regering van 1juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, die het toezicht heeft gehouden op het verwijderen of opvullen van de tank;
  • Een geschreven en ondertekend verslag van de erkende technicus, waarin deze duidelijk en ondubbelzinnig verklaart dat de tank werd verwijderd of opgevuld overeenkomstig art. 6.5.5.5 van het besluit van de Vlaamse regering van 1juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;
  • Het in art. 21 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen bedoelde ontvangstbewijs voor de afgifte van afvalstoffen;
  • De factuur van de firma die de stookolietank verwijderd of opgevuld heeft.

Kostprijs

De subsidie voor het verwijderen of opvullen van een buiten gebruik gestelde stookolietank bedraagt 100,00 euro indien de stookolietank is ingegraven in volle grond of is geplaatst in een groeve.

Wettekst

Gemeentelijk subsidiereglement voor het verwijderen of opvullen van buiten gebruik gestelde ondergrondse huishoudelijke stookolietanks van 28 april 2010.