Sociaal wonen in Meulebeke

Gepubliceerd opwoensdag 10 mrt 2021 om 19:30
Wonen en leven in Meulebeke heeft zijn troeven, en een duidelijk beleid rond sociaal wonen is daar één van. De gemeentelijke visie op sociaal wonen ondersteunt een bredere visie op wonen en leven. We streven naar een divers en betaalbaar woonaanbod, met zorg en onderhoud voor de omgeving.

De gemeente voerde een omgevingsanalyse uit als basis voor het sociaal woonbeleid. Rapporten over onder meer bevolking en huishoudens, wonen, de huurmarkt in West-Vlaanderen, vraag en aanbod van sociale huisvesters, het bindend sociaal objectief en een overzicht van resterende woonuitbreidingsgebieden zijn de pijlers die deze analyse onderbouwen. Meulebeke wil dit studie- en cijfermateriaal vooral ook vertalen in een leefbare en menswaardige visie op het woonbeleid. Een aangepaste en kwalitatieve woning in een behoorlijke omgeving tegen een betaalbare prijs is namelijk het goede recht van onze inwoners.

Meulebeke wil dan ook met de voorziene budgetten aan de slag via samenwerking met andere woon- en welzijnsactoren. In haar ondersteuningsbeleid bewaakt en bevordert de gemeente de kwaliteit van de woonomgeving en het patrimonium. In samenwerking met OCMW en IGS Wonen Regio Tielt wil Meulebeke ook de dienstverlening inzake bouwen en wonen verder optimaliseren, met oog en oor voor de klant. 

Binnen deze visie staan enkele strategische doelstellingen centraal:

 • Het opnemen van de regierol in het woonbeleid.
 • Doordacht respecteren en waarderen van het slapend woonaanbod binnen gebieden bestemd als woongebied.
 • Het verhogen van de woonkwaliteit: het toepassen van een aantal basiskwaliteitseisen op woning- en groepsbouwniveau en opsplitsing voor bestaande woningen. Verbeteren van de kwaliteit van huurwoningen.
 • Het systematisch opdrijven van het aantal sociale huurwoningen en tegelijkertijd maatregelen nemen om een goed beheer van sociale woonprojecten te bevorderen.
 • Een aanbodbeleid voeren zowel voor huur- en koopwoningen als kavels.
 • Integreren van principes van levenslang wonen in woningen en woonomgevingen.
 • Versterken van de klantgerichte dienstverlening inzake wonen.
 • Het ondersteunen van energiezuinig en duurzaam wonen.

De gemeente Meulebeke wil bij het systematisch opdrijven van het aantal sociale huurwoningen tegelijk de kwaliteit van het beheer blijven verzekeren, en hanteert in dit proces vijf centrale punten.

 • Inzetten op kleinere entiteiten voor alleenstaanden en kleine gezinnen.
 • Blijvende aandacht voor aangepaste woningen, grotere woningen met 4 of meer slaapkamers volgens noden op de wachtlijst.
 • Een goede mix van woontypes in het aanwezige patrimonium permanent nastreven.
 • Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering van het aanwezige patrimonium is op zijn minst even belangrijk als het realiseren van nieuwe sociale woonprojecten.
 • Een gewenste nettogroei in cijfers: op het eind van 2025 wil we het percentage in sociale huur optrekken tot 6,01% (het gemiddelde van het Vlaamse Gewest). Voor Meulebeke betekent dit concreet 26 nieuw te realiseren projecten tot het einde van deze periode. 

De wachtlijsten van kandidaat-huurders voor een sociale woning zullen tweejaarlijks worden geanalyseerd. Deze analyse wordt telkens besproken op het lokaal woonoverleg en kan leiden tot het bijsturen van deze beleidsvisie om ze verder te optimaliseren. Zo blijft de gemeente Meulebeke streven naar een sociaal woonbeleid dat groeit in efficiëntie.  

Inwoners en kandidaat-huurders kunnen met hun vragen over wonen steeds terecht bij de Woonwinkel, die als centraal loket functioneert.