Sociaal pedagogisch toelage aan kinderen

De gemeenteraad verleent een sociaal pedagogische toelage aan gezinnen, aan de alleenstaande moeder of vader, of een ander familielid, de pleegmoeder of pleegvader, bij wie het kind gedomicilieerd is, die instaat voor de verzorging en opvoeding en aan de voorwaarden van het gemeentelijk reglement voldoet.

Voorwaarden

  • Op datum van de aanvraag moet het kind gedomicilieerd zijn in de gemeente Meulebeke.
  • Het kind mag de leeftijd van ten volle 22 jaar niet bereikt hebben op 1 januari van het dienstjaar.
  • Een geldig attest kan voorgelegd worden dat het kind gehandicapt is.

Dit attest is ofwel:

a) een attest afgeleverd door het kinderbijslagfonds waaruit het recht op de verhoogde kinderbijslag evenals de graad van zelfredzaamheidsproblemen blijkt;
b) een attest afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid, dat voldoet aan volgend criterium: Een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid hebben van minstens 66 procent of minimum 6 punten behalen over de drie pijlers heen van de nieuwe kinderbijslagregeling.

Procedure

De toelage wordt uitbetaald via overschrijving op de rekening van de aanvrager na voorlegging van het in het gemeentelijke reglement vereiste attest.

Kostprijs

De gemeentelijke sociaal pedagogische toelage voor kinderen bedraagt 137,00 euro per kalenderjaar.

Wettekst

Gemeentelijk reglement voor de sociaal pedagogische voor kinderen met een handicap van 19 maart 2014.

Wens je hiervoor liever langs te komen? Maak hier jouw afspraak