Schattingscommissie schade aan teelten

Wanneer door overmacht zoals onweer, overstroming, vorst of een langdurige periode van droogte of slecht weer, aan de land- en tuinbouwteelten schade wordt aangericht die de bedrijfsinkomsten in aanzienlijke mate kan verminderen, kunnen land- en tuinbouwers de hulp inroepen van de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan teelten.

De processen-verbaal van vaststelling van schade aan teelten die deze schattingscommissie opmaakt, kunnen belangrijk zijn voor:

  • fiscale maatregelen (bij forfaitaire belasting)
  • de controle van bijzondere opbrengstverliezen bij producenten die genieten van premies voor bepaalde akkerbouwgewassen
  • de eventuele toekenning van een uitstel van betaling voor de VLIF-dossiers
  • een eventuele tussenkomst van het Rampenfonds in geval van landbouw- of algemene ramp

Voorwaarden

De getroffen percelen met verminderde opbrengst moeten minstens 20% van de totale oppervlakte van de teelt op het bedrijf omvatten.

Procedure

Je kan de gemeentelijke schattingscommissie roepen door het onderstaande aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier moet samen met een kopie van de luchtfoto en een kopie van de oppervlakteaangifte waarop de getroffen percelen voorkomen aan de dienst landbouw bezorgd worden. Het is van belang dat de aangifte zo kort mogelijk na het vaststellen van de schade wordt ingediend (en al zeker vóór de oogst).

De gemelde schadegevallen worden gegroepeerd en de geteisterde percelen worden vervolgens op een vooraf vastgelegd tijdstip bezocht door de gemeentelijke schattingscommissie.

Aanvraag erkenning als ramp

Niet langer de gemeentebesturen, maar de schadelijders zelf, moeten zestig dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning indienen als ramp bij het Vlaams Rampenfonds. De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt ( https://rampenfonds.vlaanderen.be/).