Herziening PRUP regionaal bedrijf Dubaere - Dubatex

Publieke raadpleging en participatiemoment over de startnota van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Herziening Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan regionaal bedrijf Dubaere-Dubatex’

De gemeente wenst het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) regionaal bedrijf Dubaere-Dubatex, gelegen Tieltstraat 176 en goedgekeurd bij M.B. op 29 maart 2013, te herzien middels de opmaak van een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.

Conform art. 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening werd een startnota over de site opgemaakt die de eerste planopties aangeeft.

Conform art. 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het besluit van de Vlaamse regering betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijk veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen liggen de startnota en de procesnota ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente, Markt 1 en kunnen door de bevolking geraadpleegd worden van 12 juni 2023 tot en met 10 augustus 2023. De nota’s kunnen gedurende die periode ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website.

Participatiemoment

De gemeente organiseert een participatiemoment voor de bevolking dat doorgaat op dinsdag 27 juni 2023 om 19.00 u in de raadzaal van het gemeentehuis, Markt 1 te Meulebeke.

Publieke raadpleging

Tijdens de periode van publieke raadpleging kunnen, ten laatste op 10 augustus 2023, reacties op de startnota bezorgd worden als volgt:

- ofwel per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 8760 Meulebeke
- ofwel tegen ontvangstbewijs afgeven in het gemeentehuis bij de dienst ruimtelijke ordening, Markt 1 te Meulebeke
- ofwel via e-mail aan ruimtelijke.ordening@meulebeke.be