Gemeenteraad

De gemeenteraad is het wetgevend orgaan van de gemeente. In Meulebeke zijn er 21 leden. Het mandaat van deze leden loopt tot 31 december 2024. De leden van de gemeenteraad zijn voortaan ook de leden van de OCMW-raad. De gemeenteraad komt elke tweede woensdag van de maand samen om 20:00 (tenzij anders vermeld) in de raadzaal van het gemeentehuis (Markt 1, 8760 Meulebeke).

Zittingen

In 2024 vinden de zittingen plaats op volgende dagen:

  • woensdag 17 januari 2024
  • woensdag 13 maart 2024
  • woensdag 10 april 2024
  • donderdag 2 mei 2024
  • woensdag 12 juni 2024
  • woensdag 10 juli 2024
  • woensdag 11 september 2024
  • woensdag 9 oktober 2024
  • woensdag 13 november 2024
  • woensdag 11 december 2024

Deze zittingen zijn steeds openbaar, behalve wanneer het om personen gaat, dan vergadert de gemeenteraad in geheime zitting.

Definitieve beslissing fusie 

Uittreksel - publicatie 14/12/2023

Bijlagen:

Rechtspositieregeling

Depositie rechtspositieregeling, organogram en personeelsformatie van gemeenteraad naar college - Gemeenteraad 14/07/2021.

Delegatiereglementen

Aanvullende verkeersreglementen – delegatie naar college - publicatie 15/03/2023

Gemeentelijke reglementen over personeelsaangelegenheden - delegatie naar college - publicatie 15/03/2023

Principebesluit: delegatie vervanging bij afwezigheid of verhindering financieel directeur - publicatie 15/03/2023

Principebesluit: delegatie vervanging bij afwezigheid of verhindering algemeen directeur - publicatie 15/03/2023

Delegatiereglement overheidsopdrachten van gemeenteraad naar college - Gemeenteraad 17/11/2021

Meerjarenplan

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025  (2) - Algemene Goedkeuring

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (2)

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (2) - Documentatie

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (3)

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement gemeenteraad gecoördineerd 8 maart 2023 - publicatie 15/03/23

Huishoudelijk reglement gemeenteraad addendum

Deontologische commissie

De deontologische commissie waakt over de correcte toepassing van de deontologische code voor mandatarissen. De commissie komt samen wanneer er zich een deontologische kwestie voordoet.

Meldingen en klachten over inbreuken op de deontologische code kunnen gemeld worden via raden@meulebeke.be.

Deontologische code

Deontologische code gemeenteraad - publicatie 15/03/23

Samenstelling