Publieke inspraak over het plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte provincie West-Vlaanderen

Gepubliceerd opvrijdag 2 sep 2022 om 15:30
De provincie West-Vlaanderen maakt een Beleidsplan Ruimte op voor haar grondgebied waarin ze haar visie op de ruimte in de provincie geeft. Het beleidsplan zal bestaan uit een strategische visie voor de lange termijn en beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering ervan.

Om de mogelijke effecten van dit beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de terinzagelegging van de volledig verklaarde kennisgeving. In die kennisgeving vind je onder meer een beschrijving van het beleidsplan en een voorstel van de methode waarmee de milieueffecten van het beleidsplan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Vanuit jouw kennis van de omgeving kan je de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven.

Je wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

De volledig verklaarde kennisgeving kan van 5/9/2022 t/m 4/12/2022 tegelijkertijd via de volgende kanalen geraadpleegd worden:

  •         bij het Team Mer in Brussel op onderstaand adres en via haar website www.omgevingvlaanderen.be
  •         op het provinciehuis van de provincie West-Vlaanderen en via haar website
  •         op elk gemeente- of stadhuis in de provincie West-Vlaanderen en via hun respectieve websites.

Reageren op de kennisgeving

Je moet jouw reactie uiterlijk op 5/12/2022 bezorgen. Dat kan bij voorkeur via mail naar mer@vlaanderen.be of via het digitaal inspraakformulier (www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota). Je kan je reactie ook ter plekke afgeven aan het Team Mer in Brussel of ze met de post versturen naar het Team Mer op onderstaand adres.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kan je surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.