Vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken

Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (bijvoorbeeld tapwagen, boten, treinen …) die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben. Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (meer dan 22°) te schenken in publieke inrichtingen als cafés, snackbars, restaurants …

Voorwaarden

Om een vergunning te krijgen, moet u voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een drankgelegenheid. U moet dus:

 • een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben
 • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen
 • met de brandveiligheid in orde zijn
 • aan de wettelijke hygiënevereisten voldoen
 • indien nodig een milieuvergunning klasse 2 hebben.

De drankgelegenheid moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente.

Procedure

U vraagt de vergunning aan bij uw gemeente.

Kostprijs

De vergunning is gratis.

Regelgeving

Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank (B.S., 30 december 1983)

Nodige documenten

Volgende documenten dienen bij de aanvraag gevoegd te worden:

 1. Moraliteitsattest, te verkrijgen bij de bevolkingsdienst van de gemeente van domiciliëring, op naam van de aanvrager en van de personen vermeld onder punt 2 hieronder;
 2. Indien van toepassing: Lijst met de identiteitsgegevens met betrekking tot de andere personen rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden aan de uitbating van de drankgelegenheid (meerderjarige inwonende personen die bij de exploitant inwonen of die in de drankgelegenheid inwonen en aan de exploitatie van de drankgelegenheid zouden kunnen deelnemen). Indien de houder van de drankgelegenheid hetzij een rechtspersoon hetzij een feitelijke vereniging is dienen van elk orgaan of van elk van de natuurlijke personen die deel uitmaken van de vereniging én die zullen instaan voor het schenken en verstrekken van gegiste en/of sterke dranken de gegevens te worden verstrekt.
 3. Verzekeringsbewijs van de objectieve aansprakelijkheid (verzekering tegen brand en ontploffingsgevaar).
 4. Indien huurder: handelshuurovereenkomst.
 5. Bewijs van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
 6. Indien maaltijden worden verstrekt: bewijs meldingsbrief voedingsinspectie (FAVV).
 7. Keuringsattest elektriciteit.
 8. Brandveiligheidsattest (aan te vragen bij de Hulpverleningszone Midwest (051/272170 – preventie@zonemidwest.be ).

Occasionele drankgelegenheden

Ook voor occasionele drankgelegenheden (gelegenheidsevenementen en fuiven) is een drankvergunning nodig. Voor occasionele drankgelegenheden gebeurt de aanvraag met het daartoe bestemd aanvraagformulier. Indien voor de organisatie evenwel een evenementenformulier moet worden ingediend, gebeurt de aanvraag met dit evenementenformulier.

Bijkomende info

De vergunning zelf is gratis. De kosten voor het opmaken van het brandveiligheidsattest door de brandweer en het onderzoek inzake hygiëne door de gemeentelijke milieudienst zijn ten laste van de aanvrager.