Handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken

Elke persoon (kleinhandelaar, groothandelaar, vereniging, …) die alcohol wil verkopen, moet een handelaarsvergunning ethylalcohol of alcoholhoudende dranken hebben.

Voorwaarden

De vergunning is alleen van toepassing op:

 • ethylalcohol en alcoholhoudende dranken waarvoor de accijnzen al betaald zijn (de zogenaamde regeling ‘in verbruik’).
 • elke verkoop die niet bestemd is voor gebruik ter plaatse (in horeca, …), want dáárvoor is een drankvergunning nodig (vaste, reizende of occasionele drankgelegenheid).

Er zijn geen specifieke voorwaarden verbonden aan deze vergunning.

De vergunning is geldig tot de stopzetting van de activiteit of een wijziging op het niveau van de onderneming of vestiging(en).

Procedure

U bezorgt het ingevulde aanvraagformulier aan:

 • de Gewestelijke directie van Douane en Accijnzen van de regio waar uw onderneming gevestigd is. Voor ambulante handelaars is de locatie van de maatschappelijke zetel bepalend (zelfs als de handelsactiviteiten in andere/meerdere regio’s plaatsvinden)

 • de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen, als er sprake is van meerdere vestigingen in verschillende regio’s.

Kostprijs

Kost

De aanvraag en de vergunning zijn kosteloos.

Regelgeving

 • Ministerieel Besluit van 30.10.2009 betreffende het accijnsstelsel van ethylalcohol en de uitvoeringsmodaliteiten betreffende de vrijstellingen inzake ethylalcohol en alcoholhoudende dranken

 • Ministerieel besluit van 16.11.2011 tot wijziging van het MB van 30.10.2009 betreffende het accijnsstelsel van ethylalcohol en de uitvoeringsmodaliteiten betreffende de vrijstellingen inzake ethylalcohol en alcoholhoudende dranken.

Nodige documenten

Volgende documenten dienen bij de aanvraag gevoegd te worden:

 1. Moraliteitsattest, te verkrijgen bij de bevolkingsdienst van de gemeente van domiciliëring, op naam van de aanvrager en van de personen vermeld onder punt 2 hieronder;
 2. Indien van toepassing: Lijst met de identiteitsgegevens met betrekking tot de andere personen rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden aan de uitbating van de drankgelegenheid (meerderjarige inwonende personen die bij de exploitant inwonen of die in de drankgelegenheid inwonen en aan de exploitatie van de drankgelegenheid zouden kunnen deelnemen). Indien de houder van de drankgelegenheid hetzij een rechtspersoon hetzij een feitelijke vereniging is dienen van elk orgaan of van elk van de natuurlijke personen die deel uitmaken van de vereniging én die zullen instaan voor het schenken en verstrekken van gegiste en/of sterke dranken de gegevens te worden verstrekt.
 3. Verzekeringsbewijs van de objectieve aansprakelijkheid (verzekering tegen brand en ontploffingsgevaar).
 4. Indien huurder: handelshuurovereenkomst.
 5. Bewijs van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
 6. Indien maaltijden worden verstrekt: bewijs meldingsbrief voedingsinspectie (FAVV).
 7. Keuringsattest elektriciteit.
 8. Brandveiligheidsattest (aan te vragen bij de Hulpverleningszone Midwest (051/272170 – preventie@zonemidwest.be ).

Occasionele drankgelegenheden

Ook voor occasionele drankgelegenheden (gelegenheidsevenementen en fuiven) is een drankvergunning nodig. Voor occasionele drankgelegenheden gebeurt de aanvraag met het daartoe bestemd aanvraagformulier. Indien voor de organisatie evenwel een evenementenformulier moet worden ingediend, gebeurt de aanvraag met dit evenementenformulier.

Bijkomende info

De vergunning zelf is gratis. De kosten voor het opmaken van het brandveiligheidsattest door de brandweer en het onderzoek inzake hygiëne door de gemeentelijke milieudienst zijn ten laste van de aanvrager.