Financiële tussenkomst voor een verblijf in een woonzorgcentrum

Toepassingsgebied

Deze regeling is van toepassing op residenten die voor opname gedomicilieerd waren in Meulebeke en
• die verblijven in een erkend Woonzorgcentrum
• waarvoor het OCMW van Meulebeke ‘bevoegd centrum’ is; en
• waarvoor het OCMW een vraag tot steun ontving en een beslissing tot individuele steun heeft genomen (in uitvoering van art. 2§1 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun).

Onderzoek van bestaansmiddelen

Bij de vraag tot ten laste name moeten de volgende inkomsten en bezittingen worden meegedeeld en gestaafd:
• alle inkomsten uit pensioenen of andere vervangingsinkomens (Belgische of buitenlandse pensioenen, oorlogspensioenen, ziekte – en invaliditeitsuitkering,…)
nota: vakantiegeld wordt als inkomen beschouwd
• alle aanvullende tegemoetkomingen (Vlaamse zorgverzekering, tegemoetkoming hulp aan bejaarden, integratietegemoetkoming,…)

nota: de terugbetaling van de maximumfactuur wordt als inkomen beschouwd.
• alle renten
• huur van huizen of pacht van gronden
• de onroerende goederen waarvan de aanvrager of zijn partner eigenaar of vruchtgebruiker is en/of die gedurende de laatste tien jaar om niet of onder bezwarende titel werden afgestaan
• alle spaar- en beleggingstegoeden waarvan de aanvrager of zijn partner eigenaar is en/of die gedurende de laatste vijf jaar om niet of onder bezwarende titel werden afgestaan

Als u problemen hebt om uw verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, dan kan het OCMW tussenkomen in de financiële kosten.

Procedure

  • De maatschappelijk werker zal uw sociale en financiële situatie onderzoeken. U zal in de eerste plaats zo veel mogelijk uw eigen middelen moeten gebruiken om de kosten te betalen.
  • Als u kinderen hebt, onderzoekt de maatschappelijk werker ook de onderhoudsplicht.

Wat meebrengen

  • een overzicht van het volledig gezinsinkomen
  • een overzicht van de spaargelden
  • een kopie van uw identiteitskaart.