Premie voor startende zelfstandigen

De natuurlijke personen die als hoofdberoep zich als zelfstandige of bedrijfshoofd van een zelfstandig beroep op het grondgebied van de gemeente vestigen hebben recht op een gemeentelijke premie voor startende zelfstandigen.

Voorwaarden

 • de zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefenen
 • Belg zijn
 • van goed zedelijk gedrag zijn
 • meerderjarig of ontvoogd zijn
 • zijn vestiging hebben op het grondgebied van de gemeente Meulebeke
 • in regel zijn t.o.v. wetten en reglementen van de RSZ
 • bewijzen dat de 1ste investeringen minimum 4.000 euro bedragen.

De aanvrager dient zich ook te houden aan volgende regels:

 1. Met zijn gezin gedomicilieerd zijn in Meulebeke, binnen het jaar dat volgt op de vestiging en er blijven gedurende de volgende 5 jaar.
 2. Dit beroep als hoofdberoep te Meulebeke gedurende tenminste 5 jaar blijven uitoefenen.
 3. Het college van burgemeester en schepenen van stopzetting of adresverandering van het bedrijf verwittigen.
 4. De premie terugbetalen wanneer hij aan de opgelegde voorwaarden niet voldoet.

Uitzonderingen

Worden uitgesloten van het voordeel van de premie:

 • de personen die voor de vestiging waarvoor de premie wordt aangevraagd reeds een beroep van zelfstandige werknemer hebben uitgeoefend als hoofdbedrijvigheid.
 • de volgende zelfstandige en vrije beroepen:
  • Banken en andere financiĆ«le instellingen.
  • De sector van de verzekeringen.
  • De sector van de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen.
  • De vrije beroepen.

Procedure

Het ingevulde aanvraagformulier samen met de vereiste documenten indienen bij de gemeentelijke dienst secretariaat.

Wat meebrengen

 • afschrift van eerste inschrijving in de kruispuntbank van ondernemingen;
 • een attest van de sociale verzekeringskas met vermelding van de datum van aansluiting van de aanvrager (de startende zelfstandige of startende bedrijfsleider van de nieuwe vennootschap) in hoofdberoep;
 • bewijsstukken tot staving van de beroepsinvestering ten bedrage van minimum 4.000,00 EUR;
 • uittreksel uit het strafregister.

Kostprijs

De gemeentelijke premie bedraagt 250 euro voor de investering van minimum 4.000 euro.
De premie kan vermeerderd worden met een bedrag van 2 % voor investeringen boven de 4.000 euro met een maximale premie van 700 euro.

Wettekst

Gemeentelijk reglement van de premie voor startende zelfstandigen van 26 oktober 2005.