Pedagogisch beleid

Onze missie

Het IBO ’t Berenhuisje is een gemeentelijk initiatief dat schoolgaande kinderen opvangt van het kleuter- en het lager onderwijs.

Het is een plaats van en voor kinderen, een plaats waar de kinderen graag willen zijn, een plaats waar de kinderen in hun vrije tijd gestimuleerd worden om op een speelse manier te ontdekken, te experimenteren, bij te leren … wanneer en zoals zij dat willen door gemotiveerde begeleidsters. Het IBO is een tweede thuis voor de kinderen waar gemotiveerde en gekwalificeerde begeleiding zorgt voor een leuke kinderopvang in een gezellige, veilige, kindvriendelijke omgeving, waar inspraak en participatie van ouders, kinderen en begeleiding centraal staat.

Onze visie

In het IBO ’t Berenhuisje is iedereen welkom

Het IBO respecteert ieder kind en ieder kind wordt er behandeld op grond van gelijkwaardigheid, ongeacht stand, geslacht, levensovertuiging, ras, religie, sociaal milieu, … In die optiek is het IBO ook een inclusieve kinderopvang waar kinderen met een specifieke zorgbehoefte terecht kunnen. Elk kind is uniek. Wij hebben respect voor de uniciteit van elk kind en stemmen onze aanpak af op hun individuele noden en mogelijkheden.

Het IBO ’t Berenhuisje zorgt voor geborgenheid

Elk kind moet zichzelf kunnen zijn in het IBO. Wij willen dat kinderen zich thuis voelen bij ons.

De kinderen moeten zich geborgen en veilig voelen. Daarom bieden wij de kinderen structuur door regels en afspraken, die ervoor zorgen dat de kinderen bij ons kunnen samenleven en -spelen, zonder elkaars fysieke en psychische veiligheid in het gedrang te brengen.

Het IBO ’t Berenhuisje is een veilig nest

Het IBO is een leuke plaats om je vrije tijd door te brengen. Het is er gezellig ingericht, straalt een huiselijke, kindvriendelijke sfeer uit en voldoet aan alle veiligheidseisen binnen en buiten. De begeleiding biedt de kinderen een luisterend oor en hebben begrip voor hun problemen. Ze doen ‘lekker gek’ met de kinderen en leven mee in hun fantasieën.

De begeleiders gaan op een informele en persoonlijke manier om met de kinderen en bouwen zo een vertrouwensrelatie met hen op. Ze stimuleren de kinderen om (samen) te spelen, rekening houdend met de mogelijkheden van de kinderen. De begeleiding biedt op woensdagnamiddag en tijdens schoolvrije dagen (vm./nm.) gevarieerde vrijblijvende activiteiten aan, waarbij ze de kinderen aanmoedigt om deel te nemen.

Het IBO ’t Berenhuisje staan de kinderen centraal

Centraal staat het kind dat zelf bepaalt hoe, waar, met wie en met wat het de vrije tijd invult. We hechten veel belang aan speelplezier. We willen kinderen betrokken zien spelen. Daartoe bieden wij de kinderen zoveel mogelijk gevarieerde speelkansen, afgestemd op hun interesses en hun leefwereld. We geven de kinderen de nodige vrijheid. We beperken de kinderen zo weinig mogelijk in hun spelen. De kinderen mogen iets uitproberen wat nog een beetje moeilijk is, mogen zich vuil maken, mogen de hele dag hetzelfde spelen of net van zoveel mogelijk dingen proeven, hebben het recht zich even te vervelen, … 

Wij voeden de kinderen op tot mondige burgers. Daarom is kinderparticipatie heel belangrijk in onze werking. De kinderen hebben een stem in onze werking en beslissen mee. Anderzijds geven we hun verantwoordelijkheden. De kinderen werken op die manier mee aan het opbouwen van een leuke kinderopvang.

Het IBO ’t Berenhuisje zet in op welbevinden en betrokkenheid

De begeleiding heeft aandacht voor hoe de kinderen spelen. Ze zien wat hen boeit, passen het speelaanbod aan en geven extra speelimpulsen aan kinderen die niet (meer) tot betrokken spel komen. De begeleiding is actief met de kinderen bezig. Er is voldoende spelmateriaal aanwezig voor verschillende leeftijdsgroepen en er is een gevarieerd spelaanbod.

Wij willen de kinderen stimuleren, zodat ze elk op hun eigen manier kunnen ontwikkelen en openbloeien. Al spelende kunnen ze veel leren. Wij willen hen helpen hun grenzen te verleggen.

Kinderen kunnen in het IBO volop experimenteren met sociale vaardigheden: vrienden maken, conflicten oplossen, samenwerken, zorgen voor elkaar, rekening houden met anderen, …   

De begeleiding ondersteunt de kinderen hierbij waar nodig, maar laten de kinderen zoveel mogelijk ruimte om deze vaardigheden zelf te oefenen. Er kunnen stagiairs en jobstudenten ingezet worden.

Spelen is experimenteren. Wij willen kinderen nieuwe dingen laten ontdekken en uitproberen en hen hierdoor aanzetten tot creativiteit en ontplooiing van hun vaardigheden. We stimuleren de kinderen in hun groei naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid om op die manier hun zelfvertrouwen te vergroten. Het welbevinden van de kinderen staat steeds op de eerste plaats.

 We kijken dagelijks hoe het met de kinderen in het IBO gaat. Specifieke methodes worden gebruikt om het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen na te gaan. Indien nodig wordt de aanpak van de kinderen of de werking bijgestuurd. We organiseren samenwerking en inspraak met kinderen.

In het IBO ’t Berenhuisje is er een sterke teamgeest

Begeleiders tonen respect voor hun collega’s ongeacht hun diversiteit. Ze vormen een hecht team om een optimale werking van het IBO te garanderen. Dit veronderstelt een goede teamgeest met onderling respect, vertrouwen, verantwoordelijkheidszin, luisterbereidheid, aanvaarden van kritiek. 

De begeleiders kunnen bij de coördinator terecht met hun vragen en voor het rapporteren van belangrijke zaken. Participatie van de begeleiding is heel belangrijk en daarom worden zij steeds betrokken bij beslissingen over het reilen en zeilen in de kinderopvang tijdens teamvergaderingen. De kinderen voelen zich goed bij gemotiveerde en gekwalificeerde begeleiders. De begeleiding gaat op een pedagogisch verantwoorde manier met de kinderen om.

Ze blijven steeds bijleren via allerhande vormingen in verschillende domeinen. De werking wordt permanent geëvalueerd en bijgestuurd door de coördinator en begeleiding.  Alle begeleiders en de coördinator zitten in een continue werking van functionering en evaluatie.