Milieuprijs

De milieuraad van Meulebeke reikt tweejaarlijks een milieuprijs uit. De milieuraad wil met dit initiatief het bewustzijn van de bevolking aanmoedigen op het vlak van milieu, natuur en landschapszorg.

Deze prijs wordt toegekend aan een persoon, straat, wijk, buurt, vereniging, bedrijf (enkel indien de realisatie verschillend is van verplichte elementen in een vergunning) of school om één van de volgende redenen:

  • Er werd een opmerkelijke prestatie geleverd op het vlak van milieu die voldoende innovatief is en vooruitstrevend van aard.
  • Er werd een verdienstelijke prestatie waargenomen op het vlak van sensibilisatie en uitvoering van acties rond milieu, natuur en landschapszorg.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de milieuprijs moet aan de volgende vereisten worden voldaan:

  • De individuele kandidaat moet woonachtig zijn te Meulebeke.
  • De straat, wijk, buurt, vereniging, bedrijf of school moet gevestigd zijn in Meulebeke.
  • Het initiatief moet uitgevoerd zijn op Meulebeeks grondgebied.
  • De realisatietermijn van het project/de prestatie mag niet meer dan 2 jaar verstreken zijn op het ogenblik van de indiening van de aanvraag.

Procedure

De kandidaturen moeten schriftelijk ingediend worden bij de voorzitter van de milieuraad: p/a gemeentebestuur Meulebeke, milieudienst, Markt 1 te 8760 Meulebeke. Ze moeten een nota bevatten waarin het project van de individuele kandidaat of de prestaties en verdiensten van de vereniging worden toegelicht.

Kostprijs

De milieuprijs heeft een waarde van maximum € 1000 verdeeld over de geselecteerde projecten.