Meerjarenbegroting Meulebeke

Gepubliceerd opdonderdag 1 dec 2022 om 15:00
Meulebeke onderneemt stappen om de meerjarenbegroting, ondanks economische crisis, in evenwicht te houden.

Energieprijzen en inflatiegolf zorgen voor een jaarlijkse meerkost van meer dan 6 miljoen euro in de Berengemeente

De opmaak van het aangepaste meerjarenplan was dit jaar een stevige uitdaging. Na de coronacrisis van 2020-2021 wordt Europa nu geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne. De energieprijzen swingen de pan uit, gevolgd door een inflatiegolf, wat dan weer een effect heeft met stijgende materiaalprijzen, werkingskosten en loonkosten. De totale impact op de kosten van onze gemeente bedraagt minstens 6 miljoen euro. Deze gigantische stijging van kosten kon bij de opmaak van het initiële meerjarenplan onmogelijk worden voorzien.

Energiebesparende maatregelen

Meulebeke plaatst veiligheid op de weg voorop en zal de openbare verlichting niet doven. Het is dan ook, als één van de eerste gemeenten in Vlaanderen, tegen eind 2022 volledig verLED. Het budgettair verschil tussen doven en dimmen is op die manier te verwaarlozen. Alleen al door het dimmen van deze LEDverlichting, wat voor de gebruiker nauwelijks waarneembaar is, zullen we bijkomend € 38 000 besparen.

Daarnaast worden er investeringen voorzien inzake relighting van onze gebouwen en het bijkomend installeren van zonnepanelen. Ook het energiezuiniger maken van o.a. de technische installatie van de stookplaats van het lokaal dienstencentrum en de assistentiewoningen moeten een grote besparing opleveren.

Zuinig en efficiënt beleid inzake exploitatiekosten, zonder de verenigingen te raken

Het lokaal bestuur Meulebeke draagt dienstverlening en efficiëntie hoog in het vaandel. De ambities blijven wat dat betreft absoluut overeind maar er wordt gestreefd naar een zuinig en efficiënt beleid inzake exploitatiekosten. De werkingsbudgetten werden kritisch bekeken en indien nodig bijgesteld, wat ook geldt voor de vervanging van personeel.

Aan de tegemoetkoming naar verenigingen toe, wordt niet geraakt. Zij kunnen blijvend rekenen op de financiële en materiële ondersteuning van hun werking, net omdat het bestuur overtuigd is van de meerwaarde van het verenigingsleven als sociaal bindweefsel van onze samenleving.

Uitbreiding van het recyclagepark doorgeschoven naar volgende beleidsperiode

Elk lokaal bestuur in Vlaanderen heeft de verplichting, vanuit de Vlaamse overheid, om een meerjarenplan in evenwicht voor te leggen aan de gemeenteraad. Om het meerjarenplan in evenwicht te houden waren enkele maatregelen noodzakelijk, zowel in exploitatie als investering. Het ambitieuze investeringsprogramma werd heel realistisch ingeschat.

Het project van de uitbreiding van het recyclagepark werd doorgeschoven naar de volgende beleidsperiode. De grote strategische projecten zoals de heraanleg van de Gentstraat, de Pittemstraat en van de Markt worden verder uitgevoerd, zoals gepland. Temeer omdat de werken reeds opgestart zijn en het gemeentebestuur wil blijven inzetten op de veiligheid van de zwakke weggebruiker.

De geplande investeringen in en de optimalisatie van onze rioleringen, wegen en fietsinfrastructuur worden op die manier aangehouden.

Het lokaal dienstencentrum vervaardigt voortaan geen maaltijden meer

Na een grondig kerntakendebat, werd beslist om geen maaltijden meer te vervaardigen in het lokaal dienstencentrum. Er zijn voldoende spelers op de markt, ook lokaal, die een kwalitatief en betaalbaar aanbod bieden voor maaltijden aan huis. De kostprijs voor het bereiden van de maaltijden in ons lokaal dienstencentrum is niet concurrentieel en te duur geworden.

Het bestuur voorziet wel een overgangsmaatregel, tegen de huidige prijzen, voor haar bestaande klanten die maaltijden aan huis aankopen, tot eind januari. Toch zullen er nadien ook nog steeds warme kwaliteitsmaaltijden aangeboden worden in ons lokaal dienstencentrum, tegen marktconforme prijzen, maar deze zullen niet langer in huis bereid worden.

De medewerkers van het sociaal huis en het lokaal dienstencentrum gaan alle vaste gebruikers en inwoners, die hulp nodig hebben, begeleiden en met regelmaat een persoonlijk bezoek brengen. We willen absoluut het contact bewaren en ons sociaal engagement op die manier verhogen.

 Er zijn geen belastingverhogingen gepland voor de komende jaren op de opcentiemen personen- en bedrijfsbelasting

Het bestuur kiest ervoor om de belastingen niet lineair te verhogen, maar hanteert het principe, zaaien naar de zak. Daarmee willen we in eigen boezem kijken en de lasten niet op de schouders van onze burgers leggen, die het op vandaag niet makkelijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

Daarenboven zorgde de aangroei van de tweeverdieners in de nieuwe verkavelingen en de aangroei van KMO’s in de recente bedrijventerreinen Haandeput en Gavershoek voor bijkomende middelen via de Opcentiemen op de Onroerende Voorheffing en de Aanvullende Personenbelasting voor meerinkomsten.

Er komt evenwel een retributie op het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning. Iets wat binnen de omliggende gemeenten van Midwest al langer wordt toegepast. Deze retributie bestaat deels om de administratieve kosten op de diensten te compenseren. Dit wordt eveneens in december ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Meerjarenplan in evenwicht met voldoende autofinancieringsmarge en schuldafbouw

In het meerjarenplan 2020-2025 werden de krijtlijnen van deze beleidsperiode bepaald. De gemeenteraad van 14 december krijgt de aanpassing van dit meerjarenplan voorgelegd. De financiële situatie van onze gemeente blijft, ondanks deze crisis, gunstig. Er is een evenwichtige verdeling tussen kostenbeheersing, extra inkomsten en belangrijke strategische investeringen die uitgevoerd kunnen worden.

Het meerjarenplan is in evenwicht en sluit in 2025 met een autofinancieringsmarge van 193067 euro en een positief budgettair resultaat van 102164 euro. De beoogde schuldafbouw wordt, ondanks de financiële crisis, behouden en wordt nog verder aangescherpt de komende jaren. De extra schuld afbouw is een uitdaging, maar nodig om op langere termijn klaar te zijn voor de toekomstige uitdagingen en investeringen die op ons afkomen in een snel veranderende wereld.