Leefloon

U hebt recht op een leefloon als u geen inkomen hebt of uw inkomen lager is dan de hieronder vermelde bedragen en als u niet in staat bent die toestand te veranderen.

U dient ook nog aan alle andere wettelijke voorwaarden te voldoen om recht te hebben op een (gedeeltelijk)leefloon.

De wet op het bestaansminimum werd op 26 mei 2002 vervangen door de wet die het recht op maatschappelijk integratie regelt.

Elke persoon heeft recht op maatschappelijke integratie. Dit recht kan bestaan uit een tewerkstelling en/of leefloon al dan niet gepaard gaande met een integratiecontract.

Maandbedragen geldig sinds 1 juli 2019:

Categorie 1Samenwonend persoon€ 619,15
Categorie 2Alleenstaand persoon€ 928,73
Categorie 3Persoon die samenwoont met een gezin te
zijnen laste
€ 1254,82

Om recht te hebben op maatschappelijke integratie moet men aan volgende voorwaarden voldoen:

  • zijn werkelijke verblijfplaats in België hebben;
  • meerderjarig zijn of hiermee gelijkgesteld (minderjarigen met kinderlast of die zwanger zijn of die ontvoogd zijn door het huwelijk);
  • de nationaliteitsvereiste (Belg zijn, bepaald EG-bewoners, vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister, staatlozen en erkende vluchtelingen);
  • ontoereikende bestaansmiddelen hebben en niet in staat zijn om deze door eigen inspanningen te verwerven;
  • blijk geven van werkbereidheid, tenzij dit om gezondheid- of billijkheidsredenen niet mogelijk is;
  • zijn rechten laten gelden op andere uitkeringen waarop men gerechtigd is.

Wilt u een tussenkomst van het OCMW aanvragen, dan neemt u best contact op met de sociale dienst. U kan dit ook door iemand anders in uw plaats laten doen.

Het OCMW onderzoekt uw aanvraag en binnen de maand wordt er een beslissing over genomen. U wordt schriftelijk op de hoogte gesteld.

Wijzigt uw situatie, dan moet u dit aan het OCMW melden. Het OCMW is in geval van bepaalde uitkeringen ook zelf verplicht om minstens jaarlijks het dossier te herzien.