Historiek van burgerlijke staat

Vraag historiek van burgerlijke staat aan

Bij de dienst Burgerzaken kunt een kunt u historiek van burgerlijke staat bekomen.

Procedure

Deze historiek van burgerlijke staat kan door de betrokkene zelf, door zijn wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd) of een bijzondere gemachtigde (notaris, advocaat) aangevraagd worden.
Ook derden (bv. publieke of private instellingen) kunnen deze documenten aanvragen, indien de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet. De aanvraag gebeurt schriftelijk met vermelding van de redenen voor de aanvraag.

De aanvrager vraagt de historiek persoonlijk aan bij de dienst Burgerzaken en ontvangt onmiddellijk het document.

Het document kan ook persoonlijk per brief, fax, e-mail of online aangevraagd worden. Het document wordt u dan binnen de week opgestuurd naar uw adres vermeld in het rijksregister of doorgemaild.

Kostprijs

De historiek burgerlijke staat is kosteloos.