Het waarom en de aanpak van de fusie

Waarom is een fusie nodig?  

In het voorjaar van 2023 heeft de bestuurskrachtanalyse aangetoond dat de bestuurskracht van Tielt en Meulebeke onder druk staat. De uitdagingen waarmee lokale overheden worden geconfronteerd worden steeds groter, terwijl de capaciteit om deze uitdagingen aan te pakken beperkt is. Schaalvergroting via een fusie wordt beschouwd als een mogelijke oplossing om de bestuurskracht te versterken. Zo kunnen we de toekomstige uitdagingen, taken en verantwoordelijkheden van het lokaal bestuur effectiever aanpakken en een betere dienstverlening garanderen voor alle inwoners.  

Bekijk hier de presentaties over de bestuurskrachtanalyse en het fusietraject

Waarom kiezen Meulebeke en Tielt voor elkaar? 

Uit de bestuurskrachtanalyse die in het voorjaar 2023 werd uitgevoerd blijkt dat de bestuurskracht van Meulebeke en Tielt in de toekomst onder druk komt te staan, en een fusie hierin een mogelijke oplossing biedt. Tielt en Meulebeke vormen hierbij geschikte partners: ze zijn sterk op elkaar gericht en werken op heel veel vlakken reeds nauw samen. Bovendien is er een grote sociaal-demografische samenhang tussen de beide gemeenten: we zien dit in de verhuisbewegingen, waar inwoners wonen en werken, waar ze vrije tijd beleven en waar ze naar school gaan. De centrumfunctie van Tielt speelt hierin een belangrijke rol. Door te fuseren, kunnen we onze bestuurskracht versterken en een betere dienstverlening aan alle inwoners bieden. 

Bekijk hier de presentaties over de bestuurskrachtanalyse en het fusietraject

Zijn de fusieplannen definitief? 

De fusieplannen zijn nog niet definitief. Het fusietraject omvat twee belangrijke beslissingsmomenten in de gemeenteraden. De eerste stap is de principiële beslissing, die in juli 2023 werd genomen. Deze beslissing is echter niet definitief bindend en kan worden beschouwd als een soort "verloving". Het vertegenwoordigt de duidelijke ambitie van beide besturen om de fusie voor te bereiden in de tweede helft van 2023. 

De tweede en definitieve beslissing wordt genomen in de gemeenteraden van december 2023. Op dat moment zullen Tielt en Meulebeke beslissen of ze daadwerkelijk willen fuseren, wat overeenkomt met het moment van "trouwen". Pas na deze definitieve beslissing kunnen de fusieplannen als definitief worden beschouwd. 

Wanneer gaat de nieuwe gemeente van start? 

De nieuwe gemeente ontstaat op 1 januari 2025.  

Waarom werd er geen volksraadpleging georganiseerd?  

De beslissing om geen volksraadpleging te organiseren over het fusievraagstuk is gebaseerd op verschillende overwegingen. Allereerst is de fusiebeslissing genomen op basis van uitgebreid extern onderzoek dat aantoonde dat de bestuurskracht van zowel Tielt als Meulebeke onder druk staat. Dit objectief onderzoek bevestigde dat een fusie een goede manier is om deze uitdagingen aan te gaan en de gemeenten te versterken.  

Bekijk hier de presentaties over de bestuurskrachtanalyse en het fusietraject

Bovendien is het fusievraagstuk complex en moeilijk te beantwoorden met “ja” of “nee”. In andere volksraadplegingen over fusies merken we dat het in plaats van eenheid juist verdeeldheid kan zaaien onder de inwoners.  

De opkomst en de uiteindelijke beslissing via een volksraadspleging is daarnaast niet altijd representatief voor de gehele bevolking. De beslissing om wel of niet te fuseren is nu democratisch genomen met een groot draagvlak vanuit beide gemeenteraden, wat het besluit een solide democratische basis geeft.  

Eerder dan een volksraadpleging te organiseren, willen we sterk inzetten op burgerparticipatie in het fusietraject. Dit betekent dat inwoners de komende maanden de kans krijgen om actief deel te nemen en hun stem te laten horen tijdens verschillende inspraakmomenten. Dit zorgt ervoor dat de fusieplannen niet alleen gedragen worden door de besturen, maar ook weerspiegelen wat de inwoners willen en nodig hebben.  

In de bestuurskrachtanalyse werd ook Pittem betrokken. Verandert er iets nu Pittem niet mee instapt in het fusieverhaal? 

Nee. De bestuurskrachtanalyse en het onderzoek naar mogelijke scenario's om de bestuurskracht te versterken werd initieel met de drie besturen gevoerd, maar ook in het scenario met Meulebeke en Tielt blijven de voordelen en winsten van een fusie stand houden. 

Zijn er ook nadelen verbonden aan een fusie? Of mogelijke struikelblokken?  

Uit de bestuurskrachtanalyse die in het voorjaar 2023 werd uitgevoerd blijkt dat de bestuurskracht van Meulebeke en Tielt in de toekomst onder druk komt te staan, en een fusie hierin een mogelijke oplossing biedt. Tielt en Meulebeke vormen hierbij geschikte partners: ze zijn sterk op elkaar gericht en werken op heel veel vlakken reeds nauw samen. Bovendien is er een grote sociaal-demografische samenhang tussen de beide gemeenten: we zien dit in de verhuisbewegingen, waar inwoners wonen en werken, waar ze vrije tijd beleven en waar ze naar school gaan. De centrumfunctie van Tielt speelt hierin een belangrijke rol. Door te fuseren, kunnen we onze bestuurskracht versterken en een betere dienstverlening aan alle inwoners bieden. 

Hoewel er uitdagingen zijn, zoals een vlotte overgang van het personeel en het afstemmen van beleidsinitiatieven voor de komende jaren met het oog op de fusie, zien we deze punten niet als onoverkomelijke struikelblokken. Ze vormen aandachtspunten die we nauwgezet zullen aanpakken om ervoor te zorgen dat de fusie soepel verloopt.