Aanvraag badge spaarbekken

De gemeenteraad heet een politiereglement vastgesteld voor het gebruik van water door derden uit het spaarbekken, aangelegd door de provincie langs de Brouckenstraat in Meulebeke.

Procedure

Enkel personen die in het bezit zijn van een badge kunnen gebruik maken van het spaarbekken. Het gebruik van de badge en aanwending van het op te pompen water moet vooraf schriftelijk aangevraagd worden aan het college van burgemeester en schepenen. Het aanvraagformulier vind je terug bij 'Downloads'. De badges kunnen na de goedkeuring van het college tegen een borgsom van 50 euro afgehaald worden aan het onthaal in het gemeentehuis. 

Voorwaarden

De hulpdiensten mogen zich steeds met water bevoorraden uit het spaarbekken.

Het oppompen van het water mag enkel en alleen gebeuren aan de tapplaats en met de daar aanwezige installatie. Het is verboden om met eigen slangen water uit de Devebeek ter hoogte van het spaarbekken van de Brouckenstraat te trekken.

Het oppompen van water aan de tapplaats is enkel toegelaten tussen 6 uur ’s morgens en 22 uur ’s avonds. Er geldt een verbod op zon- en feestdagen. Tussen 6 uur ’s morgens en 22 uur ’s avonds mag bijstand geleverd worden aan de pomp door de tank vacuüm te trekken op stationair toerental.

Gebruikers mogen alleen aanschuiven of wachten op het parkeerterrein voorzien aan de tapplaats.

Aanschuiven en/of stationeren op de openbare weg, in afwachting van het oppompen van water aan de tapplaats is verboden. Het doorgaand verkeer mag geenszins gehinderd worden.

Wachtende voertuigen aan de tapplaats zijn verplicht hun motor af te leggen.

Stilstaan en parkeren op het terrein van de aftapplaats is verboden voor alle niet-gebruikers van de aftapplaats.

Het terrein van het spaarbekken is enkel toegankelijk voor bevoegden. De oevers mogen niet betreden worden en het terrein mag niet voor recreatieve doeleinden gebruikt worden, tenzij met voorafgaandelijke toestemming van de gemeente en de provincie.

De gemeente en/of de provincie hebben het recht om ten allen tijde het gebruik van het water uit het spaarbekken te verbieden.

Deze beslissing wordt ter kennis gebracht door het aanbrengen van een bord aan de tapplaats.

De gebruiker van het water uit spaarbekken dient zich te vergewissen van de kwaliteit van het water dat hij oppompt.

Noch de gemeente, noch de provincie kunnen aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade door het gebruik van het water of door verkeerd gebruik van de tapplaats.

Wettekst

Politiereglement vastgesteld door de gemeenteraad op 9 juni 2021.