Financiën

Zullen de belastingen verhogen?  

Het besluit om belastingen te verhogen voor de nieuwe gemeente is een bevoegdheid van de toekomstige bestuursploeg, en daarom kunnen we op dit moment geen definitieve uitspraken doen. Eventuele wijzigingen in de belastingtarieven zullen dan ook worden bepaald door de nieuwe gemeenteraad en het bestuur.  

Het is wel belangrijk om op te merken dat de belangrijkste belastingtarieven, zoals de aanvullende personenbelasting (APB) en de onroerende voorheffing (OOV), in beide gemeenten momenteel al gelijk zijn. Hierdoor is er alvast geen noodzaak om omwille van de fusie de belastingtarieven te verhogen om ze in lijn te brengen met elkaar. 

Deze fusie is voornamelijk ontstaan uit de noodzaak om in de toekomst een hoogwaardige dienstverlening te kunnen blijven bieden. Door de samenvoeging van de diensten kunnen we efficiëntiewinsten behalen, hoewel de meeste concrete resultaten pas op langere termijn zichtbaar zullen worden. In eerste instantie brengt de fusie wel enkele kosten met zich mee om de fusie te realiseren. Denk hierbij aan de kosten in externe begeleiding, kosten om ICT-systemen op elkaar af te stemmen …  

Gelukkig wordt ons fusietraject ondersteund door de Vlaamse overheid, die een deel van onze schulden overneemt. De omvang van deze schuldovername bedraagt 400 euro per inwoner, ofwel meer dan 12 miljoen euro in totaal. Bovendien stijgen onze ontvangsten uit het gemeentefonds, dat is één van de belangrijkste inkomstenbronnen van lokale besturen. Na de fusie krijgen we 850 duizend euro meer per jaar! Dit betekent dat inwoners van de fusiegemeente niet hoeven bij te dragen aan de kosten van de fusie.  

Het is op dit moment te vroeg om specifiek te bepalen op welke manier we deze middelen zullen gebruiken. De fusiebonus geeft ons de nodige financiële ruimte om niet alleen de kosten van de fusie te financieren, maar ook om de belastingdruk onder controle te houden en te investeren in de gemeente. De precieze keuzes zijn aan de nieuwe bestuursploeg, die verkozen wordt in 2024. 

De Vlaamse overheid voorziet een fusiebonus. Hoe zal die worden benut?  

De Vlaamse overheid voorziet in het fusietraject van Tielt-Meulebeke een schuldovername van 400 euro per inwoner, wat neerkomt op meer dan 12 miljoen euro in totaal. Het is op dit moment te vroeg om specifiek te bepalen op welke manier we deze middelen zullen gebruiken.  

Vanaf 1 januari 2025 vormen Tielt en Meulebeke echter samen één nieuwe gemeente, wat betekent dat alle gezamenlijke financiële middelen kunnen worden ingezet voor de gemeente als geheel. Deze fusiebonus geeft ons de nodige financiële ruimte om niet alleen de kosten van de fusie te financieren, maar ook om de belastingdruk onder controle te houden en te investeren in de gemeente. De precieze keuzes zijn aan de nieuwe bestuursploeg, die verkozen wordt in 2024.