Dienstverlening

Wat met de eigenheid van Meulebeke? Zal Meulebeke niet “opgeslorpt” worden in het grotere Tielt?  

Nee, we hechten veel waarde aan de lokale identiteit en eigenheid van zowel Meulebeke als Tielt. Het is zelfs één van de uitgangspunten van het volledige fusietraject om elkaars unieke eigenheid en context van zowel Tielt als Meulebeke te respecteren. We waken erover tijdens het traject en nemen maatregelen om deze te behouden en te respecteren, zolang dit bijdraagt aan het algemene succes van de fusie.  

Ondanks het verschil in het aantal inwoners zijn Tielt en Meulebeke gelijkwaardige partners in het creëren van dit fusieverhaal. We brengen allebei interessante ideeën in en leren van elkaar. Dit versterkt de band en samenwerking tussen de gemeenten. We werken op een respectvolle en gelijkwaardige manier samen om een nieuw verhaal te schrijven voor de fusiegemeente.  

De eigenheid van Meulebeke zal met andere woorden niet verloren zal gaan. Tielt koestert haar tradities en erfgoed en zal zeker ook de tradities en identiteit van de toekomstige deelgemeente Meulebeke omarmen. We voorzien ook nog steeds dienstverlening in Meulebeke en blijven de lokale verenigingen ondersteunen.  

Wat met het zwembad? 

Het zwembad is een belangrijk dossier voor Tielt en Meulebeke. Met een werkgroep wordt de toekomst van het zwembad besproken en voorbereid. Deze werkgroep zal de nodige voorbereidende stappen nemen om ervoor te zorgen dat het zwembad een waardevolle vrijetijdsvoorziening blijft voor de inwoners van de nieuwe gemeente.  

Wat met de dienstverlening die wordt aangeboden in Meulebeke? Moet ik nu voor alle dienstverlening naar Tielt?  

Vanaf 2025 worden alle Tieltenaars en Meulebekenaars inwoner van een nieuwe, grotere gemeente. In eerste instantie zal er echter niet veel veranderen. We streven ernaar om de dienstverlening te optimaliseren en geloven dat de fusie hierin een hefboom kan zijn. 

De exacte locaties voor lokale dienstverlening in de toekomst, worden nog verder uitgewerkt door beide besturen. Een nabije en toegankelijke dienstverlening voor alle inwoners blijft hierin een centraal aandachtspunt. De fusie is dan ook bedoeld om het beste van beide gemeenten te behouden én te combineren. Zo verbetert de dienstverlening voor alle inwoners. 

We willen graag benadrukken dat we alle burgers, inclusief inwoners, bedrijven en verenigingen, de komende maanden en jaren nauw zullen betrekken bij het nadenken over de concrete dienstverlening en de manier waarop deze het best voorde burger kan worden georganiseerd. 

Wat met de gemeentelijke dienstverlening, het postkantoor en de politie?   

Er zal in eerste instantie niet zoveel veranderen op het gebied van de gemeentelijke dienstverlening. In de komende jaren zullen we zorgvuldig bekijken hoe we onze dienstverlening optimaal kunnen organiseren in het belang van de burgers en de interne werking. Het is dus momenteel te vroeg om een concreet antwoord te geven op deze vraag, maar we willen benadrukken dat we alle burgers, inclusief inwoners, bedrijven en verenigingen, nauw zullen betrekken bij het nadenken over de concrete dienstverlening en de manier waarop deze dicht bij de burger kan worden georganiseerd. 

Wat betreft het postkantoor, wordt dit uitgebaat door bpost, en zij bepalen de locaties van de postkantoren. Als er een postkantoor zou verdwijnen, staat dit los van de fusie. We engageren ons wel om in dialoog te gaan met bpost om de dienstverlening voor de inwoners minstens even goed te organiseren.  

Wat de politie betreft, behoort Meulebeke momenteel tot een andere politiezone dan Tielt. Vanwege de fusie moet de nieuwe fusiegemeente tot één politiezone behoren. Dit wordt momenteel actief onderzocht en zal in de toekomst duidelijk worden gecommuniceerd. Het is niet de bedoeling dat de dienstverlening erop achteruit gaat.