Belasting op stapelplaatsen

De gemeente heft een belasting op stapelplaatsen van materialen.

Onder materialen wordt verstaan:

 1. hout onder diverse vormen (brandhout, boomstammen, biels, enz.);
 2. containers (open en gesloten);
 3. bouwmaterialen;
 4. schroot (onder schroot wordt verstaan: metaalafval en brokstukken van metalen voorwerpen, zowel ferro- als non-ferroschroot, met inbegrip van schroot in de vorm van recipiënten en wit schroot);
 5. gebruikte en afgedankte voertuigen en voertuigwrakken (hieronder wordt verstaan: zowel voertuigen die niet meer kunnen gebruikt worden, maar waarvan het koetswerk nog bestaat, als voertuigen die opnieuw bruikbaar kunnen worden gemaakt of waarvan bepaalde onderdelen dienstig kunnen zijn als vervangingsonderdelen voor andere voertuigen, met inbegrip van de na de recuperatie overblijvende onderdelen, uit welk materiaal deze onderdelen ook zijn vervaardigd);
 6. bouw- en sloopafval (onder bouw en sloopafval wordt verstaan: alle gerecupereerde bouwmaterialen en overblijfselen van gesloopte en afgebroken gebouwen zoals stenen, pannen, balken, planken, ijzerwerk, houtwerk en andere en, bij uitbreiding, alle restmaterialen die niet meer nuttig kunnen worden aangewend als secundaire grondstof);
 7. afval;
 8. verloren materialen.

Kostprijs

De belasting wordt bepaald naargelang de oppervlakte van de stapelplaats:

 •  tot 5 aren: 500,00 euro
 •  tot 10 aren: 1.000,00 euro
 •  meer dan 10 aren: 2.000,00 euro

Wettekst

Gemeentelijk belastingreglement op stapelplaatsen dd. 23 januari 2019.