Belasting op standplaats op markten en plaatsen frituren

De gemeente heft een belasting ten laste van elke persoon die voor de uitoefening van zijn handel of beroep een standplaats inneemt tijdens de openbare markt, op openbare plaatsen of op gemeentewegen en ten laste van de eigenaar van frituren geplaatst op het openbaar domein.

Kostprijs

Voor de personen die een standplaats innemen tijdens de openbare marktdag bij abonnement bedraagt de belasting 0,50 euro per lopende (begonnen) meter en per dag. Dit bedrag wordt vermeerderd met 3,00 euro per dag bij gebruik van elektriciteit. Personen die een standplaats innemen en die een bestelwagen of vrachtwagen stationeren voor, naast of achter hun kraam, zijn ook voor die lengte een belasting verschuldigd. Deze belasting bedraagt 0,50 euro per lopende (begonnen) meter en per dag.

Voor de personen die een losse standplaats innemen tijdens de openbare marktdag bedraagt de belasting 1 euro per lopende (begonnen) meter en per dag. Dit bedrag wordt vermeerderd met 3,00 euro per dag bij gebruik van elektriciteit.

Voor de personen die een standplaats innemen op de openbare weg of op een openbare parking buiten de wekelijkse marktdag bedraagt de belasting 15,00 euro per dag ongeacht de ingenomen oppervlakte en de duurtijd van de opstelling.

Voor het plaatsen van een frituur op het openbaar domein bedraagt de belasting 3.000,00 euro per jaar. De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de frituur.

De personen die een standplaats hebben tijdens de openbare marktdag bij abonnement betalen de belasting jaarlijks na ontvangst van een door het gemeentebestuur opgemaakte factuur. Deze wordt berekend als volgt : toepasselijk tarief (artikel 3) X aantal ingenomen meter (artikel 3) X 50 weken per jaar. Bij afwezigheid kan er geen aanspraak gemaakt worden op terugbetaling, tenzij er kan aangetoond worden dat er wegens ernstige ziekte, ongeval of stopzetting van de activiteit geen bezetting meer komt op de vooraf aangeduide plaats. De terugbetaling dient aangevraagd te worden bij het college van burgemeester en schepenen die hierover een beslissing neemt.

De overige personen (losse standplaatsen) betalen de belasting tijdens de marktdag in handen van een door het gemeentebestuur aangestelde persoon en tegen afgifte van een ontvangstbewijs.

Wettekst

Gemeentelijk belastingreglement op het innemen van een standplaats op markten en op het openbaar domein en op het plaatsen van frituren dd. 23 januari 2019.