Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde reclamedrukwerken

De gemeente heft een belasting op de op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde reclamedrukwerken.

De belasting is verschuldigd door diegene die als (verantwoordelijke) uitgever op het drukwerk staat vermeld. Bij gebrek aan vermelding van de (verantwoordelijke) uitgever op het drukwerk, is de belasting verschuldigd door de verspreider van het drukwerk. Indien de (verantwoordelijke) uitgever niet staat vermeld op het drukwerk en ook de verspreider niet gekend is, is de belasting verschuldigd door diegene onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk wordt verspreid. Diegene onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk wordt verspreid, is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Indien een reclamedrukwerk betrekking heeft op meerdere fysieke of rechtspersonen onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het reclamedrukwerk wordt verspreid, is elk van deze fysieke of rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk tot betaling van de belasting in zijn geheel.

Procedure

De formulieren voor de aangifte van de bedelingen aan huis vind je onderaan bij 'Downloads'.

De belastingplichtige moet minstens 24 uren voorafgaandelijk aan de verspreiding aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.

Kostprijs

De belasting wordt vastgesteld per verspreiding:

  • 1 blad van maximum grootte A4-formaat: 15 euro,
  • 1 blad groter dan een A4-formaat: 30 euro;
  • meer dan 1 blad niet afhankelijk van het formaat: 150 euro.

Wettekst

Gemeentelijk belastingreglement op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde reclamedrukwerken dd. 11 januari 2023.