Belasting op inname openbaar domein

Met ingang vanaf 1 november 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een belasting geheven op het privaat gebruik van de openbare weg of het openbaar domein.

Voor het gebruik van het openbaar domein is een vergunning vereist, die wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen. Het college kan gebeurlijk ook de dagen en uren voor het gebruik van de plaats vaststellen.

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de feitelijke vereniging die over een door het gemeentebestuur uitgereikte vergunning beschikt en die voor private doeleinden gebruik maakt van de openbare weg of het openbaar domein op een wijze zoals beschreven in artikel 8 of die zonder voorafgaande vergunning de openbare weg of het openbaar domein gebruikt.

Voor het berekenen van de belasting wordt elke begonnen m² voor een volle m² aangerekend.

Vrijstelling van deze belasting wordt verleend voor het inrichten van een manifestatie of activiteit op het openbaar domein:

  • Met liefdadig-, cultureel-, toeristisch of sociaal doel en uitgaande van een vereniging die gesubsidieerd wordt door de gemeente of aangesloten is bij een door de gemeente erkende adviesraad.
  • Ingericht door een feestcomité, dat gepatroneerd of gesubsidieerd is door de gemeente in het kader van de wijkwerking.
  • Ter bevordering van de plaatselijke handel en nijverheid en gepatroneerd of gesubsidieerd door de gemeente.
  • Geheel of gedeeltelijk georganiseerd door gemeente Meulebeke
  • Het plaatsen van een ceremoniewagen naar aanleiding van een huwelijk, begrafenis, jubileum.

Het tijdelijk niet-innemen van het openbaar domein, geeft geen aanleiding tot een proportionele vermindering van de belasting.

De belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een kwitantie. Als de contantbelasting niet kan worden geïnd, wordt de belasting een kohierbelasting overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

De innames waarvoor een vergunning wordt aangevraagd via het gemeentelijke online platform dienen vooraf betaald te worden. De betaling verloopt ook via het gemeentelijk online platform.

Het standgeld is toepasselijk zowel langs of op het openbaar domein van de staat, provincie of gemeente.

Het openbaar domein mag pas ingenomen worden na goedkeuring van de bevoegde ambtenaar die een vergunning of toelating verleent aan de aanvrager.

De vergunning of toelating wordt gegeven zonder dat de gemeente enige verantwoordelijkheid aanvaardt wegens de bewaring van het geplaatste materiaal. De gemeente is ook niet verantwoordelijk voor welk danige ongevallen of schade die de  inname openbaar domein kan veroorzaken, ook aan derden.

Terrasvergunning

Er wordt een belasting geheven voor het plaatsen van een terras en een rokersstoep door horecabedrijven en andere consumptiegelegenheden.

Het plaatsen van een terras kan mits het aanvragen van een vergunning en na goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen geplaatst worden.

De aanvraag voor een terras dient te gebeuren via het online portaal van de gemeente Meulebeke en dient jaarlijks te gebeuren.

De opmeting van het terras en de rokersstoep gebeurt mits tegensprekelijke vaststelling in aanwezigheid van een ambtenaar van de gemeente Meulebeke en de aanvrager. Voor het bepalen van de oppervlakte van het terras en de rokersstoep, worden alleen die doorgangen die zijn opgelegd door het gemeentebestuur, van de oppervlakte in mindering gebracht.

De afbakening van de zones bij zomerterras, terras buiten de periode van 1 maart t.e.m. 31 oktober en gelegenheidsterrasssen wordt bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen vastgelegd.

Indien de uitbating gedurende het belastingjaar wordt overgenomen of stopgezet, zal de belasting pro rata temporis verschuldigd zijn.

Zomerterras - 1 maart t.e.m. 31 oktober (8 maanden)

Voor het plaatsen van een terras, tafels, stoelen, banken en/of zonneschermen met een maximale totale oppervlakte van 50 m² en met een maximale breedte gelijk aan de gevelbreedte bedraagt de innameprijs 2 euro per m² per maand. Dit gedurende de gehele voornoemde periode van 1 maart t.e.m. 31 oktober van het lopende jaar.

Voor het vrijwaren van parkeerplaatsen (maximaal 3), al dan niet voor het plaatsen van een terras, tafels, stoelen, banken en/of zonneschermen, volgens de breedte van het terras en met een maximale breedte gelijk aan de gevelbreedte bedraagt de innameprijs bijkomend 1 euro per m² per maand. Dit gedurende de gehele voornoemde periode van 1 maart t.e.m. 31 oktober van het lopende jaar.            

Een parkeerplaats die gebruikt wordt voor het plaatsen van een terras verliest de hoedanigheid van parkeerplaats vanaf 1 maart t/m 31 oktober.

Een laad- en loszone valt niet onder het principe van een parkeerplaats en kan dus niet ingenomen worden door een terras.

Het zomerterras moet ten laatste op 1 november verwijderd worden.

Terras buiten de periode van 1 maart t.e.m. 31 oktober

Het plaatsen van een terras buiten de periode van 1 maart tot en met 31 oktober kan toegestaan worden in uitzonderlijk omstandigheden.

Voor het plaatsen van een terras, tafels, stoelen, banken en/of zonneschermen met een maximale totale oppervlakte van 50 m² en met een maximale breedte gelijk aan de gevelbreedte bedraagt de innameprijs 2 euro per m² per maand. Dit gedurende de gehele periode van 1 november t.e.m. eind februari van het lopende jaar.

Voor het vrijwaren van parkeerplaatsen (maximaal 3), al dan niet voor het plaatsen van een terras, tafels, stoelen, banken en/of zonneschermen, volgens de breedte van het terras en met een maximale breedte gelijk aan de gevelbreedte bedraagt de innameprijs bijkomend 1 euro per m² per maand. Dit gedurende de gehele periode van 1 november t.e.m. eind februari van het lopende jaar.                   

Een parkeerplaats die gebruikt wordt voor het plaatsen van een terras verliest de hoedanigheid van parkeerplaats vanaf 1 november tot eind februari.

Een laad- en loszone valt niet onder het principe van een parkeerplaats en kan dus niet ingenomen worden door een terras.

Gelegenheidsterrassen naar aanleiding van bepaalde manifestaties, feestelijkheden of evenementen

Voor het plaatsen van een terras, stoelen, banken en/of zonneschermen ter gelegenheid van een manifestatie, feestelijkheid of evenement (zoals kermis, Berenfeesten e.a.), met een maximale totale oppervlakte van 50 m² bedraagt de belasting 25 euro per dag. De reeds betaalde oppervlakte vermeld onder 'Zomerterras' en 'Terras buiten de periode van 1 maart t.e.m. 31 oktober' worden hier niet meegerekend.

Voor het plaatsen van een terras, stoelen, banken en/of zonneschermen ter gelegenheid van een manifestatie, feestelijkheid of evenement (zoals kermis, Berenfeesten e.a.), met een maximale totale oppervlakte tussen 50 m² en 100 m² bedraagt de belasting 50 euro per dag. De reeds betaalde oppervlakte vermeld onder 'Zomerterras' en 'Terras buiten de periode van 1 maart t.e.m. 31 oktober' worden hier niet meegerekend.

Onder evenement wordt begrepen een tijdelijke activiteit, manifestatie en/of feestelijkheid, duidelijk in tijd en ruimte aanwijsbaar, en die gedurende maximaal vier dagen het gebruik van gelegenheidsterrassen rechtvaardigt.

Indien de noodzaak tot het plaatsen van gelegenheidsterrassen blijft bestaan na vier dagen dan zal iedere nieuwe aangesneden termijn van vier dagen als een belastingplichtig evenement worden beschouwd.

Deze gelegenheidsterrassen bevatten ook de bijkomende terrassen die de reeds vergunde oppervlakte van alle terrassen overschrijdt en geplaatst worden.

Inname voetpad, wegdek en parkeerplaatsen

Voor het gebruik van het voetpad en wegdek en parkeerplaatsen voor bouwwerken (bouwen, verbouwen, herstellingen, enz.) met of zonder omheining, het plaatsen van bouwmaterialen of werktuigen is vanaf de 8ste kalenderdag na deze inname een plaatsgeld verschuldigd.

Dit plaatsgeld bedraagt 0,25 euro per m² per kalenderdag.

De aanvragen voor een straatvergunning dienen te gebeuren via het online portaal van de gemeente Meulebeke terug te vinden op de website van gemeente Meulebeke.

Opname standplaats ambulante handel op wekelijkse marktdag

Voor de personen die een standplaats innemen tijdens de openbare marktdag bij abonnement bedraagt de belasting 0,50 euro per lopende (begonnen) meter en per dag.
Dit bedrag wordt vermeerderd met 3,00 euro per dag bij gebruik van elektriciteit. Personen die een standplaats innemen en die een bestelwagen of vrachtwagen stationeren voor, naast of achter hun kraam, zijn ook voor die lengte een belasting verschuldigd.

De personen die een standplaats hebben tijdens de openbare marktdag bij abonnement betalen het standgeld bij het begin van het jaar als volgt berekend:

Toepasselijk tarief x aantal ingenomen meter x 50 weken per jaar.     

Voor de personen die een losse standplaats innemen tijdens de openbare marktdag bedraagt de belasting 1 euro per lopende (begonnen) meter en per dag. Dit bedrag wordt vermeerderd met 3,00 euro per dag bij gebruik van elektriciteit.

Indien de uitbating gedurende het belastingjaar wordt overgenomen of stopgezet, zal de belasting pro rata temporis verschuldigd zijn.

Opname standplaats ambulante handel buiten de wekelijkse marktdag

Voor de personen die een standplaats innemen op de openbare weg of op een openbare parking buiten de wekelijkse marktdag bedraagt de belasting 15,00 euro per dag ongeacht de ingenomen oppervlakte en de duurtijd van de opstelling.

Personen die een standplaats wensen in te nemen buiten de openbare marktdag dienen hiervoor vooraf toelating te bekomen van het gemeentebestuur.

Openbare kermissen

In het kader van de openbare kermissen, is door elke kermis- of foorkramer die een attractie tentoonstelt op het openbaar domein een stand- of plaatsrecht verschuldigd:

CATGOMSCHRIJVINGVoorjaarskermis Prijs incl. gebruik elektriciteit.Kleine kermis Prijs incl. gebruik elektriciteitGrote kermis
Prijs incl. gebruik elektriciteit
Cat Akleine behendigheid (rad van fortuin, pikballon, koordjetrek, ballenspel, pottenspel, ...€ 35,-€ 70,-€ 70,-
Cat Bschietkraam, visspel , american basketbal!, eendjesspel, derbyrace, spookkasteel , spiegeldoolhof, kindermolens, vliegtuigmolens, paardenmolens, mini-paratroepers, zweefmolens, loterij, mini scooter, buggy ...€ 60,-€ 120,-€ 120,-
Cat Cgrote attracties: rups, polyp, breakdance, shake slalom, simulators,  bidule, lambada, vliegend tapijt, autoscooter, lunapark, ...€ 100,-€ 200,-€ 200,-
Cat DGebak- en andere voedingskramen < 10 m2€ 35,-€ 70,-€ 70,-
Cat EGebak- en andere voedingskramen > 10 m2€ 70,-€ 140,-€ 140,-

Personen die een standplaats wensen in te nemen op de openbare kermissen dienen hiervoor vooraf toelating te bekomen van het gemeentebestuur.

Indien de uitbating gedurende het belastingjaar wordt overgenomen of stopgezet, zal de belasting pro rata temporis verschuldigd zijn.