Belasting op exploitatie van groeven en graverijen

De gemeente heft een belasting op de exploitatie van groeven en graverijen op het grondgebied van de gemeente.

Kostprijs

De belasting wordt vastgesteld op € 0,50 per vierkante meter van de belastbare oppervlakte van de groeve of graverij. Als belastbare oppervlakte geldt de effectief in exploitatie zijnde oppervlakte van de groeve of graverij.

Wettekst

Gemeentelijk belastingreglement op de exploitatie van groeven en graverijen van 23 januari 2019.