Belasting op afleveren omgevingsvergunningen

De gemeente heft een belasting op de meldingen en aanvragen bedoeld in het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, voor zover deze meldingen en aanvragen betrekking hebben op het (deel)aspect “milieu”.

Kostprijs

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:

  • Voor meldingen in het kader van milieu (Vlarem) 3° klasse: een forfaitair bedrag van € 75,00;
  • Voor vergunningen in het kader van milieu (Vlarem) van 1° en 2° klasse: de gepresteerde uren geleverd door de milieudienst voor afhandeling van de aanvraag in het kader van milieu (Vlarem) gerekend aan € 50,00 per uur, vermeerderd met de gemaakte studie-, bekendmaking- en publicatiekosten.

Wettekst

Gemeentelijk belastingreglement op afleveringen van omgevingsvergunningen dd. 23 januari 2019.