Belasting betreffende de afkoppeling van hemel- en afvalwater

De gemeente heft een belasting op:

  • het niet maximaal of, indien de afkoppelingsdeskundige dit niet mogelijk achtte, op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater naar aanleiding van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, een DWA of een 2DWA in de door de gemeente vastgestelde afkoppelingsprojecten;
  • het niet laten keuren van de aansluiting van de privéwaterafvoer op de openbare riolering, van toepassing op de situatie waarin na de aanleg in de straat van een gescheiden riolering de eigen privéwaterafvoer niet wordt gekeurd.

Kostprijs

  1. Het niet maximaal of, indien de afkoppelingsdeskundige dit niet mogelijk achtte, het niet optimaal afkoppelen van hemelwater naar aanleiding van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, DWA en/of 2DWA in de door de gemeente vastgestelde afkoppelingsprojecten:

    De belasting wordt als volgt berekend: gedurende de eerste 12 maand na de datum van de voorlopige oplevering van de wegenis- en rioleringswerken op het openbaar domein: een forfaitair bedrag van 100,00 euro per begonnen maand dat de afkoppeling op privéterrein niet maximaal of, indien de afkoppelingsdeskundige dit niet mogelijk achtte, niet optimaal werd gerealiseerd. Vanaf de 13de maand na de datum van de voorlopige oplevering van de rioleringswerken op het openbaar domein: een forfaitair bedrag van 150,00 euro per begonnen maand dat de afkoppeling op privéterrein niet maximaal of, indien de afkoppelingsdeskundige dit niet mogelijk achtte, niet optimaal werd gerealiseerd.

  2. Het niet laten keuren van de rioolaansluiting:

    De belasting wordt als volgt berekend: gedurende de eerste 12 maand na de datum van de aansluiting: een forfaitair bedrag van 100,00 euro per begonnen maand na vaststelling van de niet keuring. Vanaf de 13de maand na de datum van de aansluiting: een forfaitair bedrag van 150,00 euro per begonnen maand na vaststelling van de niet keuring.

Wettekst

Gemeentelijk belastingreglement betreffende afkoppeling van hemel- en afvalwater van 23 januari 2019.