Bekendmaking openbaar onderzoek ontwerp stroomgebiedbeheerplannen 2022 - 2027

Deze plannen bevatten maatregelen en acties voor de periode 2022 - 2027 om de toestand van de watersystemen te verbeteren en om het overstromingsrisico en het waterschaarste- en droogterisico te verminderen.

De plannen werden voorbereid binnen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) en de bekkenstructuren. De CIW staat in voor de organisatie van het openbaar onderzoek.
De stroomgebiedbeheerplannen bestaan uit verschillende delen:
- de beheerplannen voor het Vlaamse deel van de internationale stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas;
- elf bekkenspecifieke delen;
- zes grondwatersysteemspecifieke delen;
- het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas;
- de herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.

De overstromingsrisicobeheerplannen en het waterschaarste- en droogtebeheerplan zijn in de stroomgebiedbeheerplannen geïntegreerd.

De terinzagelegging van de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen verloopt volledig digitaal. Je kan alle informatie hier raadplegen. Via deze link kan je als burger via een zoekmodule opzoeken welke planonderdelen voor Meulebeke relevant zijn, de documenten inkijken en er opmerkingen bij formuleren. Je kan er ook een wegwijsfolder terug vinden die je door de plannen leidt en je op weg helpt bij het indienen van een reactie.

Indiening en registratie van opmerkingen en bezwaren

Het decreet Integraal Waterbeleid stelt dat tijdens de periode van het openbaar onderzoek (15 september 2020 tot en met 14 maart 2021) iedereen schriftelijk opmerkingen kan indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen kunnen ook rechtstreeks en bij voorkeur digitaal aan de CIW bezorgd worden. Dat kan via het inspraakformulier op www.volvanwater.be. Deze manier van werken maakt de behandeling van de opmerkingen eenvoudiger en wordt dan ook ten zeerste aanbevolen.

Voor de registratie van schriftelijk ontvangen opmerkingen of bezwaren wordt aangeraden telkens een proces-verbaal op te s tellen, zodat elke opmerking of bezwaar formeel geregistreerd is. Deze opmerkingen of bezwaren moeten ten laatste op de tiende werkdag na het openbaar onderzoek, dit is op 26 maart 2021, aan de CIW bezorgd worden op volgend adres: Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, Dokter De Moorstraat 24-26 9300 Aalst.

Verder info: www.volvanwater.be