Algemene voorwaarden & privacy

Juridische info

Het lokaal bestuur Meulebeke en alle partijen die dit systeem van informatie voorzien, wijzen hierbij elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. Ze zijn geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie aangeleverd door derden die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld.

Ze waarborgen niet dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico.

Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites, wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gestelde materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen het lokaal bestuur Meulebeke of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien. Het lokaal bestuur Meulebeke of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risico's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen het lokaal bestuur Meulebeke of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.

Het raadplegen of het gebruik van deze website houdt automatisch in dat volledig wordt ingestemd met voornoemde afwijzing van aansprakelijkheid.

Copyrights

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op of via de website [www.meulebeke.be] vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik en de reproductie van multimedia informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn: beelden, geluid en software toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen.

Het lokaal bestuur Meulebeke en/of anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de website [www.meulebeke.be]. Bepaalde software toepassingen en grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen.

Alle beelden die door het lokaal bestuur Meulebeke werden gefotografeerd kunnen enkel worden gebruikt bij niet commerciële publicaties, op alle dragers van het lokaal bestuur of partners. Commerciële projecten zijn niet toegestaan. Tenzij besproken met de auteur van de beelden of de communicatieambtenaar van het lokaal bestuur.

Cookies

Deze site gebruikt verscheidene typen cookies. Sessiecookies zorgen ervoor dat de site goed functioneert en je een prettige gebruikservaring heeft. Analytische cookies worden gebruikt om het gedrag van onze bezoekers op anonieme wijze te analyseren. Dit helpt ons de site te verbeteren en te optimaliseren, maar deze gegevens worden niet gebruikt om jou als gebruiker persoonlijk te identificeren. Je kan je cookievoorkeuren naar eigen inzicht beheren in je browser. Voor meer informatie over het beheren (toestaan, blokkeren of verwijderen) van cookies verwijzen we naar de website: https://www.vpngids.nl/veilig-internetten/cookies-beheren-verwijderen/.

Privacy

Het lokaal bestuur Meulebeke verwerkt persoonsgegevens van burgers voor de uitvoering van verschillende taken of om een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en gaat hier zorgvuldig mee om. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een natuurlijke persoon, zoals een naam, adres, leeftijd, geslacht, geboorteplaats en -datum of rijksregisternummer. De persoon wordt hiermee identificeerbaar. Als je bijvoorbeeld een vergunning, subsidie of een voorziening aanvraagt, dan verzamelen en bewaren we je gegevens. Met het oog op een efficiënte communicatie worden soms ook contactgegevens zoals telefoonnummer of e-mailadres gevraagd en bijgehouden.

Via de website verzamelt het lokaal bestuur Meulebeke enkel persoonsgegevens die je op vrijwillige basis verstrekt. Door je persoonsgegevens te verstrekken, geef je als gebruiker aan het lokaal bestuur de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek.

Je gegevens worden op een zorgvuldige manier verwerkt, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Dit betekent dat wij in sommige gevallen je toestemming zullen vragen voor het verwerken van je persoonsgegevens. Het lokaal bestuur Meulebeke gebruikt je persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor je ze zelf hebt achtergelaten. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld je naam en adres invult voor het toezenden van een brochure, deze gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden of om je andere informatie toe te zenden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Ook zal het lokaal bestuur je gegevens niet aan derden verstrekken zonder je voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

Het lokaal bestuur bewaart je persoonsgegevens ook niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de gevraagde dienst. De gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden. Deze verwerking moet in overeenstemming zijn met artikel 89 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Privacywet verleent je als gebruiker ook een aantal rechten met betrekking tot je persoonsgegevens die door het lokaal bestuur verwerkt wordt. Op aanvraag verleent het lokaal bestuur Meulebeke aan de bezoekers van de website toegang tot eventuele informatie die er van hen bijgehouden wordt. De gebruiker heeft ook het recht zijn of haar persoonsgegevens te corrigeren of te laten verwijderen uit onze dataregisters. Hiertoe kan het lokaal bestuur gecontacteerd worden op privacy@meulebeke.be.

Wijzigingen

Het privacybeleid kan altijd gewijzigd worden door het lokaal bestuur Meulebeke. Alle meldingen over eventuele wijzigingen en de publicatie van het gewijzigde privacybeleid verlopen via www.meulebeke.be.

Wetgeving bescherming van persoonsgegevens

Het lokaal bestuur Meulebeke verbindt zich ertoe de wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens nauwgezet na te leven. Deze wetgeving is beschikbaar op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be of te bereiken via het e-mailadres: contact@apd-gba.be.

Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel