Algemene gezinsbelasting 2019

Er wordt voor het aanslagjaar 2019, ten behoeve van de gemeente, een algemene belasting geheven op gezinnen.

Aan de algemene gemeentebelasting op gezinnen zijn de gezinnen onderworpen die op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente Meulebeke één of meerdere woningen gebruiken of tot gebruik voorbehouden.

Voor de toepassing van dit besluit wordt het volgende verstaan onder:
1° gezin: hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft, hetzij twee of meer personen die, al dan niet door verwantschap aan elkaar verbonden, gewoonlijk in één en dezelfde woning verblijven en er samenleven;
2° woning: elke woongelegenheid die bestemd is voor de huisvesting en de verblijfplaats van een gezin en als dusdanig dienstig is voor privé-gebruik (woondoeleinden eigen aan een gezin).


De belasting is solidair per gezin en wordt gevestigd ten laste van één van de gezinsleden.
De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het aanslagjaar.

De belasting is verschuldigd per woongelegenheid op het grondgebied van de gemeente gelegen en door het gezin gebruikt als hoofdverblijf of tweede verblijf.

De belasting wordt als volgt vastgesteld: 100,00 euro per gezin.

Voor de alleenstaanden ouder dan 65 jaar wordt het bedrag van de algemene gezinsbelasting verminderd met 25,00 euro.

Wettekst

Gemeentelijk belastingreglement van 13 maart 2019.