Algemene gezinsbelasting 2020

De algemene gezinsbelasting is een belasting geheven ten laste van:

  • ieder gezin welke op 1 januari van het aanslagjaar ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de gemeente en er een woongelegenheid in gebruik heeft;
  • elke eigenaar van een woongelegenheid, gelegen in de gemeente, wanneer die op 1 januari van het aanslagjaar onbewoond is.

Kostprijs

De algemene gezinsbelasting bedraagt 100,00 euro per gezin.

Voor de alleenstaanden wordt het bedrag van de algemene gezinsbelasting verminderd met 50,00 euro.

Als alleenstaande wordt beschouwd: de alleenstaande persoon zonder kinderen of de éénoudergezinnen (met al dan niet minder of meerderjarige kinderen).

Wettekst

Gemeentelijk belastingreglement van 18 december 2019.