Aanvullende belasting op de personenbelasting 2023

De gemeente heft een aanvullende belasting ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.

Kostprijs

De belasting wordt vastgesteld op 7,5 % van het volgens artikel 466 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het Rijk verschuldigd is voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorgaande jaar.

Wettekst

Beslissing van de gemeenteraad van 14 december 2022 betreffende de gemeentelijke aanvullende belasting op de personenbelasting.

Aanvullende belasting op personenbelasting 2023 - 21-12-2022