aaa
Printvriendelijke versie

Subsidies

Het gemeentebestuur van Meulebeke kan jaarlijks subsidies verlenen aan de erkende sociaal-culturele verenigingen van Meulebeke, binnen de perken van de kredieten voorzien op de gemeentebudget. Dat gebeurt na advies van de gemeentelijke cultuurraad. De subsidiëring gebeurt volgens de voorwaarden die in het subsidiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 maart 2002 zijn vastgelegd.

Er zijn twee soorten subsidies:

 1. werkingssubsidies
 2. projectsubsidies.

1. Werkingssubsidies

Elke erkende sociaal-culturele vereniging kan een werkingssubsidie krijgen. Deze wordt toegekend op basis van de activiteiten die zij ontwikkelen in het voorbije werkjaar, dat loopt van januari tot december. Activiteiten met een uitgesproken commercieel karakter komen echter niet in aanmerking.

1.1 Verdeling

Voor de werkingssubsidie wordt 70 % van het totaal begrote subsidiebedrag gereserveerd.

De werkingssubsidie wordt verdeeld op basis van een puntenstelsel. Hierdoor krijgt een activiteit een aantal punten volgens de aard van die activiteit.

De waarde van een punt wordt bepaald door het totale bedrag van de werkingssubsidie te delen door het totale aantal behaalde punten van alle verenigingen samen. De uitkomst van deze deling is de waarde van één punt.

Iedere sociaal-culturele vereniging krijgt een subsidie toegekend ter waarde van het aantal punten dat zij heeft behaald.

1.2 Aanvraag

Een aanvraag voor werkingssubsidie dient te gebeuren vóór 1 juli volgend op het werkjaar.

Hiervoor vult de vereniging een evaluatieformulier in, waarop zijzelf haar puntentotaal bepaalt.

Bij het evaluatieformulier voegt de vereniging:

 • een activiteitenverslag op de daartoe bestemde formulieren
 • alle mogelijke materiaal(o.a. uitnodigingen, affiches, folders, krantenknipsels, tijdschrift, lijst bestuursleden, aankondiging in het infoblad,..) dat bewijzen aanbrengt voor de vermelde activiteiten.

1.3 Puntenstelsel

zie formulier in bijlage

2. Projectsubsidies

2.1 Definitie

Een project is een uitzonderlijke of experimentele activiteit binnen Meulebeke die een kwalitatieve meerwaarde betekent voor de vereniging en/of de Meulebeekse gemeenschap. Het kan daarbij gaan om een activiteit met een grotere omvang of met een grotere uitstraling, een engagerende actie.

Samenwerking tussen de verenigingen is belangrijk, maar is geen absolute voorwaarde om een projectsubsidie te bekomen. Ook samenwerking met verenigingen buiten de gemeente worden gestimuleerd.

Voor een project kan ook een tijdelijke vereniging opgericht worden.

2.2 verdeling

Voor de projectsubsidies wordt 30 % van het totaal begrote subsidiebedrag gereserveerd. De projectsubsidies worden toegekend tot uitputting van het bedrag. Indien het bedrag voor projectsubsidies niet is opgebruikt, zal het resterende bedrag worden toegevoegd bij de projectsubsidies van volgend werkjaar.

2.3 Aanvraag

De aanvraag voor een projectsubsidie vermeldt duidelijk de doelstellingen, de planning en de begroting van het project. Eén en dezelfde socio-culturele vereniging kan slechts één aanvraag per kalenderjaar indienen.

De subsidies worden, na advies van de culturele raad, door de gemeenteraad toegewezen

Een socio-culturele vereniging die een projectsubsidie aanvraagt, moet haar aanvraag schriftelijk indienen bij het gemeentebestuur van Meulebeke:

 • vóór 30 november: project loopt tussen 1 januari en 30 juni of eventueel later van het volgende jaar
 • vóór 31 mei: project loopt tussen 1 juli en 31 december van hetzelfde jaar.

Bij de aanvraag toe te voegen documenten:

 1. een zorgvuldig uitgewerkt concept waardoor het gemeentebestuur zich een idee kan vormen over de inhoud en het doel van het project en waaruit moet blijken dat het een project betreft dat:
  a) duidelijk de dagelijkse werking van de socio-culturele vereniging overtreft;
  b) een meerwaarde inhoudt wat op meerdere vlakken tot uiting kan komen, zoals:
  1. een educatieve inhoud
  2. een innoverend karakter
  3. een bredere uitstraling van het socio-culturele leven;
  4. een betere kennis van Meulebeke
  5. een verbetering van het imago van de socio-culturele vereniging
  6. een inhoudelijk promotioneel karakter;
  7. een samenwerking met één of meerdere socio-culturele verenigingen

Deze lijst is niet limitatief.

 1. een begroting of rekening die uitsluitend betrekking heeft op het project, met een gedetailleerde opgave van de inkomsten en uitgaven.
 2. de samenstelling van het bestuur en de leden van de eventuele werkgroep

De socio-culturele vereniging kan, indien haar project door het gemeentebestuur goedgekeurd wordt, hetzelfde project niet inbrengen via het puntenstelsel van het subsidiereglement.

Wettekst

Het reglement voor de erkenning en de subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen van Meulebeke werd geadviseerd door de culturele raad op 13 februari 2002 en goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 maart 2002.

Bijlagen

Cultuur

Markt 1
Meulebeke
T 051 48 80 80
F 051 48 54 40
vrijetijd@meulebeke.be
Openingsuren

ma 

8 u. - 12 u.
13 u. - 17 u.

di - vr  

8 u. - 12 u.

Sluitingsdagen