aaa
Printvriendelijke versie

Ruimtelijke planning

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ventilus

Einde publieke raadpleging

Op donderdag 27 juni 2019 liep de publieke raadpleging over de startnota van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ventilus af. Ventilus moet het mogelijk maken om de klimaatdoelstellingen te bereiken en een sterk en betrouwbaar elektriciteitsnet te realiseren. 

In de afgelopen weken organiseerden het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid en Elia 10 infomarkten in 10 gemeentes. In totaal kwamen zo'n 2000 geïnteresseerden langs. Tijdens de infomarkten werden ons heel wat vragen, bezorgdheden en suggesties overgemaakt.

De Vlaamse Overheid en Elia hechten veel belang aan participatie en inspraak van de burgers en stakeholders. Net daarom wilden we iedereen van bij de start van het traject betrekken. Via deze weg bedanken we iedereen die ons zijn of haar reactie bezorgde.

De Vlaamse Overheid verwerkt op dit moment alle reacties. Deze consultatie wordt zeer ernstig genomen. De resultaten ervan worden meegenomen in het verdere traject van Ventilus. Er wordt daarom de nodige tijd genomen om dit alles grondig te verwerken.

Volgende stap

In het najaar van 2019 mag u de resultaten van de verwerking verwachten. Deze resultaten zullen verwerkt worden in de scopingnota. In die nota zal vermeld worden welke alternatieven uiteindelijk onderzocht zullen worden en op welke manier dit onderzoek zal gebeuren. We informeren u op dat moment ook over de verdere stappen en mogelijkheden tot participatie.

Binnenkort zal u de verslagen van de infomarkten wel al kunnen nalezen op de website van het Departement Omgeving en op ventilus.be.

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan: bekendmaking tweede partiële herziening

De provincieraad van West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 27 september 2018 beslist om het PRS West-Vlaanderen voor een tweede keer partieel te herzien. De herziening beperkt zich tot het schrappen van de selectie van Dadipark als pretpark te Moorslede in het richtinggevend en bindend deel.

Op 28 februari 2019 werd het ontwerp van de tweede partiële herziening van het PRS West-Vlaanderen voorlopig vastgesteld door de provincieraad. Deze herziening wordt nu voorgelegd aan het brede publiek tijdens een openbaar onderzoek waarbij iedereen opmerkingen en bezwaren kan indienen. Dit openbaar onderzoek loopt van 15 maart 2019 tot en met 12 juni 2019.

Bekendmaking

De documenten liggen gedurende het openbaar onderzoek ter inzage bij:

 • het provinciehuis Boeverbos, dienst Ruimtelijke Planning – lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
 • Het gemeente- of stadhuis van een West-Vlaamse gemeente of stad

Hoe opmerkingen of bezwaren indienen tijdens het openbaar onderzoek?

 • Per email naar procoro@west-vlaanderen.be (uiterlijk tot 12 juni 2019)
 • Per aangetekende brief verzenden aan de voorzitter van de PROCORO West-Vlaanderen, provinciehuis Boeverbos – lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries (uiterlijk op 12 juni 2019)
 • Per brief afgeven tegen ontvangstbewijs (uiterlijk op 12 juni 2019) bij:
  • PROCORO West-Vlaanderen
  • Het gemeente- of stadhuis van een West-Vlaamse gemeente of stad

De documenten en folder zijn raadpleegbaar op de provinciale website www.west-vlaanderen.be/structuurplan.

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

Bij besluit van 31 mei 2012 heeft de deputatie van de provincie West-Vlaanderen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Meulebeke, zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 29 februari 2012, gedeeltelijk goedgekeurd, mits uitsluiting van de met blauw omrande delen.  Het goedkeuringsbesluit  werd bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt op 6 augustus 2012.

Het besluit van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kunnen geraadpleegd worden op deze website.

Deze documenten liggen ook ter inzage samen met het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening en het vaststellingsbesluit bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente, elke werkdag van 8 u. tot 12 u.

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
Goedkeuringsbesluit van de deputatie

Ontwerp gemeentelijk RUP Reconversiesite Oostrozebekestraat - Gentstraat

Bij besluit van 17 januari 2018 heeft de gemeenteraad van Meulebeke het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Reconversiesite Oostrozebekestraat-Gentstraat definitief vastgesteld.

Bekendmaking

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘DEPLA’ te Meulebeke

Er werd een stedenbouwkundige studie (gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) opgemaakt voor de site van het bedrijf H&C DEPLA & Cie gelegen Randweg 1.  

De gemeente Meulebeke is bevoegd voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘DEPLA’. Er werd een startnota over de site opgemaakt die de eerste planopties aangeeft en deze opties onderbouwt en motiveert.

De startnota en de procesnota kunnen geraadpleegd worden bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK ONTWERP GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ‘DEPLA’

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Meulebeke brengt ter kennis van de bevolking dat de gemeenteraad het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘DEPLA‘ op  8 mei 2019 voorlopig heeft vastgesteld.

Overeenkomstig art. 2.2.21 § 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan onderworpen aan een openbaar onderzoek van 24 mei 2019 tot en met 22 juli 2019.  Tijdens die periode ligt het ontwerp bevattende de toelichtingsnota, de stedenbouwkundige voorschriften en de grafische plannen ter inzage in het gemeentehuis, dienst ruimtelijke ordening, Markt 1.  De documenten kunnen tijdens die periode ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website.

Adviezen, bezwaren of opmerkingen aangaande dit dossier worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs of digitaal via info@meulebeke.be bezorgd aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, p/a Markt 1, 8760 Meulebeke.

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘De Markt’

De gemeente heeft een stedenbouwkundige studie (gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) opgemaakt voor het centrumgebied van Meulebeke.  

De gemeente Meulebeke is bevoegd voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘De Markt’. Er werd een startnota over het centrumgebied opgemaakt die de eerste planopties aangeeft en deze opties onderbouwt en motiveert.

De startnota en de procesnota kunnen geraadpleegd worden bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente.

Om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren bij de bevolking, wordt ook de mening van alle inwoners van de gemeente gevraagd:

 • Wat wilt u veranderen in het centrum van de gemeente?
 • Hoe wenst u de ruimtelijke beeldkwaliteit zien evolueren?
 • Welke functie ( wonen/handel) zou u willen opwaarderen?

INFO: Ruimtelijke ordening - Markt 1, 8760 Meulebeke - T 051 54 13 12 - ruimtelijke.ordening@meulebeke.be.

Beslissing Plan-Mer-Plicht voor de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

In het kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage (MER) van enkele gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) te Meulebeke heeft het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, dienst Milieueffectrapportagebeheer te Brussel een beslissing genomen over de opmaak van een plan-MER.

De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op de website van de dienst Mer (www.lne.be/mer-dossierdatabanken) en bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente tijdens de openingsuren.

Het gaat over de volgende plannen:

 • gemeentelijk RUP Gavershoek
 • gemeentelijk RUP Ter Borcht
 • gemeentelijk RUP bedrijventerrein Haandeput (gedeeltelijke herziening)
 • provinciaal RUP ’t Veld te Ardooie-Meulebeke

Ontwerp gemeentelijk RUP Gavershoek met het onteigeningsplan en het ontwerp gemeentelijk RUP Ter Borcht

Bij besluit van 12 april 2017 heeft de gemeenteraad van Meulebeke het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gavershoek met het onteigeningsplan en het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ter Borcht definitief vastgesteld.

Bekendmaking

Ruimtelijke ordening

Markt 1
8760 Meulebeke
T 051 48 80 80
F 051 48 54 40
ruimtelijke.ordening@meulebeke.be
Openingsuren

ma

8 u. - 12 u.
13 u. - 17 u.
na 17 u.: enkel op afspraak
(aanvragen ten laatste op vrijdag)

di - vr        

8 u. - 12 u.

Sluitingsdagen