aaa
Printvriendelijke versie

Ruimtelijke planning

Aankondiging gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan restaurant 'Amuse'

Raadpleging en participatiemoment over de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan restaurant ‘AMUSE’

Er zal een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt worden voor de site van het restaurant Amuse, gelegen Groenstraat 1 te Meulebeke. 

Er werd een startnota over de site opgemaakt die de eerste planopties aangeeft en deze opties onderbouwt en motiveert.

De startnota en de procesnota liggen ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente en kunnen door de bevolking geraadpleegd worden van 14 mei 2019 tot en met 12 juli 2019.

Om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren bij de bevolking wordt ook de mening van de inwoners van de gemeente gevraagd op een participatiemoment. 

Het participatiemoment vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Markt 1, op woensdag 22 mei 2019 om 19.30 u.

Reacties over de startnota dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 en aangetekend verstuurd of tegen ontvangstbewijs afgegeven te worden op het gemeentehuis, dienst ruimtelijke ordening, Markt 1 of digitaal overgemaakt te worden aan info@meulebeke.be en ruimtelijke.ordening@meulebeke.be ten laatste op 12 juli 2019.

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ventilus

Publieke raadpleging van 29 april tot en met 27 juni 2019

De Vlaamse Regering keurde op 29 maart de start- en procesnota van Ventilus goed. Met dat project kan Elia, de Belgische netbeheerder, het elektrische hoogspanningsnet in West-Vlaanderen versterken en klaarmaken voor de toekomst. Ventilus transporteert hernieuwbare energie vanop de zee en op het land naar verbruikers.

Van de kust tot Avelgem zijn daarom aanpassingen nodig aan het elektriciteitsnet.

Als inwoner van één van de 25 betrokken West-Vlaamse gemeenten willen de Vlaamse Overheid en Elia u maximaal betrekken bij het onderzoek naar de mogelijke trajecten van Ventilus. Die verschillende scenario's kan u bekijken tijdens één van de infomarkten. Benieuwd? Kom dan zeker naar de infomarkt, telkens van 16 u. tot 20 u.:

 • dinsdag 14 mei: Duin en Zee, Fortstraat 128, 8400 Oostende
 • donderdag 16 mei: Gemeentepunt, Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem
 • dinsdag 21 mei: Sportcentrum, Oude Molenweg 15, 8377 Zuienkerke
 • donderdag 23 mei: VAC - zaal Quercus, Koning Albert I-laan ½, 8000 Brugge
 • dinsdag 28 mei: ’t Hofland, Oude Lichterveldsestraat 13, 8850 Ardooie
 • dinsdag 4 juni: OC De Schouw, Statiestraat 113, 8810 Lichtervelde
 • donderdag 6 juni: De Groene Meersen, Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem
 • dinsdag 11 juni: zaal ISO, Sint-Jorisstraat 62, 8870 Izegem
 • donderdag 13 juni: Stadskantoor, Aartrijkestraat 11b, 8820 Torhout
 • dinsdag 18 juni: Vrijetijdscentrum, Vlamingveld 40, 8490 Jabbeke

Tijdens de periode van 29 april tot en met 27 juni kan iedereen suggesties of opmerkingen geven op de start- en procesnota. De startnota en procesnota liggen onder andere ter inzage in het gemeentehuis in Meulebeke (Markt 1) of kan u downloaden via www.omgevingvlaanderen.be en www.ventilus.be. Inspraakreacties kunnen worden ingediend via dit formulier. Reageren kan ook per brief gericht aan de dienst Ruimte, Markt 1, 8760 Meulebeke of lever daar uw reacties af tegen ontvangstbewijs.

INFO: Dienst Ruimte - Markt 1, 8760 Meulebeke - T 051 54 13 12 - ruimtelijke.ordening@meulebeke.be.

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan: bekendmaking tweede partiële herziening

De provincieraad van West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 27 september 2018 beslist om het PRS West-Vlaanderen voor een tweede keer partieel te herzien. De herziening beperkt zich tot het schrappen van de selectie van Dadipark als pretpark te Moorslede in het richtinggevend en bindend deel.

Op 28 februari 2019 werd het ontwerp van de tweede partiële herziening van het PRS West-Vlaanderen voorlopig vastgesteld door de provincieraad. Deze herziening wordt nu voorgelegd aan het brede publiek tijdens een openbaar onderzoek waarbij iedereen opmerkingen en bezwaren kan indienen. Dit openbaar onderzoek loopt van 15 maart 2019 tot en met 12 juni 2019.

Bekendmaking

De documenten liggen gedurende het openbaar onderzoek ter inzage bij:

 • het provinciehuis Boeverbos, dienst Ruimtelijke Planning – lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
 • Het gemeente- of stadhuis van een West-Vlaamse gemeente of stad

Hoe opmerkingen of bezwaren indienen tijdens het openbaar onderzoek?

 • Per email naar procoro@west-vlaanderen.be (uiterlijk tot 12 juni 2019)
 • Per aangetekende brief verzenden aan de voorzitter van de PROCORO West-Vlaanderen, provinciehuis Boeverbos – lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries (uiterlijk op 12 juni 2019)
 • Per brief afgeven tegen ontvangstbewijs (uiterlijk op 12 juni 2019) bij:
  • PROCORO West-Vlaanderen
  • Het gemeente- of stadhuis van een West-Vlaamse gemeente of stad

De documenten en folder zijn raadpleegbaar op de provinciale website www.west-vlaanderen.be/structuurplan.

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

Bij besluit van 31 mei 2012 heeft de deputatie van de provincie West-Vlaanderen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Meulebeke, zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 29 februari 2012, gedeeltelijk goedgekeurd, mits uitsluiting van de met blauw omrande delen.  Het goedkeuringsbesluit  werd bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt op 6 augustus 2012.

Het besluit van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kunnen geraadpleegd worden op deze website.

Deze documenten liggen ook ter inzage samen met het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening en het vaststellingsbesluit bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente, elke werkdag van 8 u. tot 12 u.

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
Goedkeuringsbesluit van de deputatie

Ontwerp gemeentelijk RUP Reconversiesite Oostrozebekestraat - Gentstraat

Bij besluit van 17 januari 2018 heeft de gemeenteraad van Meulebeke het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Reconversiesite Oostrozebekestraat-Gentstraat definitief vastgesteld.

Bekendmaking

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘DEPLA’ te Meulebeke

Er werd een stedenbouwkundige studie (gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) opgemaakt voor de site van het bedrijf H&C DEPLA & Cie gelegen Randweg 1.  

De gemeente Meulebeke is bevoegd voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘DEPLA’. Er werd een startnota over de site opgemaakt die de eerste planopties aangeeft en deze opties onderbouwt en motiveert.

De startnota en de procesnota kunnen geraadpleegd worden bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK ONTWERP GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ‘DEPLA’

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Meulebeke brengt ter kennis van de bevolking dat de gemeenteraad het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘DEPLA‘ op  8 mei 2019 voorlopig heeft vastgesteld.

Overeenkomstig art. 2.2.21 § 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan onderworpen aan een openbaar onderzoek van 24 mei 2019 tot en met 22 juli 2019.  Tijdens die periode ligt het ontwerp bevattende de toelichtingsnota, de stedenbouwkundige voorschriften en de grafische plannen ter inzage in het gemeentehuis, dienst ruimtelijke ordening, Markt 1.  De documenten kunnen tijdens die periode ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website.

Adviezen, bezwaren of opmerkingen aangaande dit dossier worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs of digitaal via info@meulebeke.be bezorgd aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, p/a Markt 1, 8760 Meulebeke.

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘De Markt’

De gemeente heeft een stedenbouwkundige studie (gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) opgemaakt voor het centrumgebied van Meulebeke.  

De gemeente Meulebeke is bevoegd voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘De Markt’. Er werd een startnota over het centrumgebied opgemaakt die de eerste planopties aangeeft en deze opties onderbouwt en motiveert.

De startnota en de procesnota kunnen geraadpleegd worden bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente.

Om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren bij de bevolking, wordt ook de mening van alle inwoners van de gemeente gevraagd:

 • Wat wilt u veranderen in het centrum van de gemeente?
 • Hoe wenst u de ruimtelijke beeldkwaliteit zien evolueren?
 • Welke functie ( wonen/handel) zou u willen opwaarderen?

INFO: Ruimtelijke ordening - Markt 1, 8760 Meulebeke - T 051 54 13 12 - ruimtelijke.ordening@meulebeke.be.

Beslissing Plan-Mer-Plicht voor de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

In het kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage (MER) van enkele gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) te Meulebeke heeft het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, dienst Milieueffectrapportagebeheer te Brussel een beslissing genomen over de opmaak van een plan-MER.

De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op de website van de dienst Mer (www.lne.be/mer-dossierdatabanken) en bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente tijdens de openingsuren.

Het gaat over de volgende plannen:

 • gemeentelijk RUP Gavershoek
 • gemeentelijk RUP Ter Borcht
 • gemeentelijk RUP bedrijventerrein Haandeput (gedeeltelijke herziening)
 • provinciaal RUP ’t Veld te Ardooie-Meulebeke

Ontwerp gemeentelijk RUP Gavershoek met het onteigeningsplan en het ontwerp gemeentelijk RUP Ter Borcht

Bij besluit van 12 april 2017 heeft de gemeenteraad van Meulebeke het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gavershoek met het onteigeningsplan en het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ter Borcht definitief vastgesteld.

Bekendmaking

Ruimtelijke ordening

Markt 1
8760 Meulebeke
T 051 48 80 80
F 051 48 54 40
ruimtelijke.ordening@meulebeke.be
Openingsuren

ma

8 u. - 12 u.
13 u. - 17 u.
na 17 u.: enkel op afspraak
(aanvragen ten laatste op vrijdag)

di - vr        

8 u. - 12 u.

Sluitingsdagen