aaa
Printvriendelijke versie

Belastingen, retributies, opcentiemen en aanvullende belastingen

Onderscheid belastingen, retributies, opcentiemen en aanvullende belastingen

Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeenteoverheid in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.
Volgens rechtspraak is het van essentieel belang dat er een redelijk verband is tussen de kostprijs van de dienst of prestatie en het tarief van de retributie.

Zowel belastingen of retributies worden door de gemeenteraad vastgesteld.

Bij opcentiemen of aanvullende belastingen moet de gemeenteraad enkel de aanslagvoet van de belasting vaststellen; die aanslagvoet wordt vastgesteld als percentage van het bedrag van de basisbelasting vastgesteld door de federale of door de gewestelijke overheid.

Gemeentebelastingen

Algemene gezinsbelasting

Algemene bedrijvenbelasting

Belasting op de afgifte van administratieve bescheiden

Belasting op afleveren omgevingsvergunningen

Belasting op niet-geadresseerde reclamebladen

Belasting op plaatsen van terrassen

Belasting op het innemen van een standplaats op markten en op het openbaar domein buiten de marktdag en op het plaatsen van frituren op het openbaar domein

Belasting op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Belasting op tweede verblijven

Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstand of onafgewerkt

Activeringsheffing op niet bebouwde percelen gelegen in niet-vervallen verkavelingen alsook op niet bebouwde gronden gelegen in woongebied

Belasting op stapelplaatsen

Belasting op de straatvergunningen

Belasting op exploitatie van groeven en graverijen

Belasting betreffende de afkoppeling van hemel- en afvalwater

Belasting betreffende de lozing van hemel- en afvalwater in de openbare riolering

Belasting op de exploitatie van een verhuurdienst voor voertuigen met bestuurder

Retributies

Retributie op het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval en met huishoudelijk vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

Retributie voor het voltrekken van huwelijken

Retributie voor de procedure van voornaamsverandering

Retributie op het aanrekenen van administratiekosten bij openstaande fiscale en niet-fiscale ontvangsten

Retributie concessies op de begraafplaatsen

Retributie op het ter beschikking stellen van gemeentelijk feestmateriaal

Retributie op het ter beschikking stellen of aanbrengen van wegsignalisatie

Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein

Retributie plaatsrechten kermissen

Gemeentelijke opcentiemen en aanvullende belastingen

Opcentiemen onroerende voorheffing

Opcentiemen op de door het Vlaams gewest geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen

Opcentiemen op de door het Vlaams gewest geheven heffing ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

Aanvullende belasting op de personenbelasting