aaa
Printvriendelijke versie

Verkiezingen

Elke Belg vanaf de leeftijd van 18 jaar heeft stemplicht ook al bevindt hij zich in het buitenland.

België kent verkiezingen op vijf bestuursniveaus. Deze zijn goed voor twee verkiezingsperiodes:

 1. Europese verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Europees Parlement
 2. federale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers
 3. Vlaamse verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Vlaams Parlement
 4. provinciale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Provincieraad
 5. gemeentelijke verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de gemeenteraad.

Europese, federale en Vlaamse verkiezingen vallen voortaan altijd samen. Ook de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen vallen telkens samen.

Een EU-onderdaan kan zijn stem uitbrengen bij de Europese verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Niet-Belgen van buiten de Europese Unie kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Voorwaarden

Als Belg bent u stemgerechtigd als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen (leeftijdsvoorwaarde).
 • U mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht.
 • U moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van uw gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten (inschrijvingsvoorwaarde).

Procedure

Iedere persoon die in de kiezerslijst ingeschreven is, wordt opgeroepen en moet zich aandienen in het stembureau.

Een EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie die wil deelnemen aan de verkiezingen moet zich eerst laten inschrijven in de kiezerslijsten. Eenmaal hij zich geregistreerd heeft, is hij eveneens verplicht te stemmen.


Bij volmacht stemmen.

In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat u zich, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kunt begeven om uw stem uit te brengen. In dat geval kunt u toch stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.

In welke gevallen ?

 1. wegens ziekte of gebrekkigheid.

Deze onbekwaamheid wordt aangetoond door een medisch attest.

 1. om beroeps- of dienstredenen :

Deze onmogelijkheid wordt aangetoond door een attest dat afgegeven wordt door uw werkgever.

 1. om studieredenen.

Deze onmogelijkheid wordt aangetoond door een attest van de instelling waar u les volgt.

 1. omwille van een verblijf in het buitenland wegens vakantie.

Deze onmogelijkheid wordt vastgesteld door de burgemeester van uw woonplaats (of zijn afgevaardigde),  na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, indien u een dergelijk bewijsstuk niet kan overleggen, op basis van een verklaring op eer  bij de burgemeester.

 1. Omwille van de uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger, een toestand van vrijheidsbeneming of omwille van zijn geloofsovertuiging.

 

Wie kan men aanwijzen ?

U kan uw volmacht aan elke andere kiezer geven. Een kiezer mag slechts één volmacht hebben. Deze kiezer zal wel moeten gaan stemmen in het stembureau waar u als volmachtgever normaal gezien had moeten stemmen

 Een Belgische kiezer kan enkel een andere Belgische kiezer en geen onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie aanduiden als gevolmachtigde, aangezien deze niet voor de verkiezing van de Kamer en van het Gewest-/Gemeenschapsparlement mag kiezen. (Een kiezer die onderdaan is van een andere lidstaat van de Europese Unie mag daarentegen wel een Belgische kiezer aanduiden als gevolmachtigde.) 

Wat moet u als volmachtgever doen?

Als volmachtgever moet u vooreerst het volmachtformulier invullen.

Het volmachtformulier vindt u op de site www.verkiezingen.fgov.be of kan u gratis verkrijgen bij uw gemeentehuis.  Het formulier is eenvoudig in te vullen en er dient alleen een attest te worden toegevoegd.

In alle gevallen kan u deze volmacht geven tot op de dag van de verkiezingen. Enkel in het geval u op vakantie vertrekt, moet u deze volmacht minstens 1 dag op voorhand geven.

 

Wat moet de volmachtdrager doen ?

De volmachtdrager moet voor u gaan stemmen in het stembureau van de volmachtgever. Om de volmacht te kunnen gebruiken moet hij volgende documenten bij zich hebben :

 • het ingevuld en ondertekend volmachtformulier;
 • het bijbehorend attest;
 • zijn eigen oproepingsbrief;
 • en zijn eigen identiteitskaart.

 Het kan nuttig zijn voor de volmachtdrager dat hij ook beschikt over uw oproep om te weten naar welk stembureau hij moet gaan.  

Wat meebrengen

 • oproepingsbrief
 • identiteitskaart

Burgerzaken

Markt 1
8760 Meulebeke
T 051 48 80 80
F 051 48 54 40
bevolking@meulebeke.be
Openingsuren

ma

8 u. - 12 u.
13 u. - 19 u.

di - vr  

8 u. - 12 u.

za

9.30 u - 11.30 u

Sluitingsdagen